عزت الله دهقان و هفت مسئله اساسی دورود

…. رقابتها و دعواهای انتخاباتی را پشت سر گذاشته ایم و باید همه ما شخص منتخب را یاری نماییم و دعواهای انتخاباتی را فراموش کنیم که البته این کار دل می خواهد. فرد منتخب هم موظف است زمینه استفاده از نظرات و پیشنهادات را فارغ از طیف بندی های سیاسی فراهم کند و جو دوستی و تفاهم را ایجاد نماید. حضرت علی (ع) از مردم می خواهد که اورا نصیحت و راهنمایی کنند و آنها را از چاپلوسی برحذر می دارد.متن کامل