امتزاج قومي لر و كرد دروغي تاريخي !

اميد گوهري – ايلام
سرزمين لرستان بزرگ درقديم به دومنطقه لركوچك ولر بزرگ تقسيم مي شده است وبعد از آن نيز تا دوران آقامحمد خان قاجار با كشورعراق هم مرز بود .اما از اين زمان به بعد بنا به مصالح سياسي كه شاه سنگدل قاجار در نظر گرفته بود ومايل نبود قدرت حكام لر دوباره تجديد شود ناحيه پشت كوه را از لرستان جداكرد . درعهد محمد رضا پهلوي نيز ضمن تقسيمات جديد كشوري نه فقط پشتكوه از اين منطقه جدا شد بلكه قسمت هايي از پيشكوه رانيز كه درطرف ديگر سيمره قرار داشت ضميمه كرمانشاهان كرده ولرستان بزرگ ضمن تجزيه قومي، تقريبا نفوذ خود را براي هميشه ازدست داد.
سير مراحل اين تجزيه وتطبيق آن باقلمرو جغرافياي تاريخي لرستان بزرگ ، گوياي نافرماني هاي هميشگي قوم لر در برابرتظلمات حكام وقت وعظمت از دست رفته اي است كه فرامانروايان مملكتي آن زمان، با درايت نسبت به خنثي كردن آن اقدام وبا بيرحمي تمام فرزند كهن سال اين سرزمين (پشتكوه) را از آغوش لرستان جدا وبه زبان كرد فيلي ترجمه كردند .
اگرچه هويت وتاريخ پشتكوه حتي اگر ضميمه عراق نيز ميشد به دليل فرهنگ غني چندين هزار ساله خود باز هم به طريقه فعلي ، لري مي ماند ولي زخم تاريخي اين ضميمه وقتي سرباز ميزند كه عده اي از افرادمعلوم الحال كه اگر واقع بينانه وبدون عصبيت هاي جاهلي برخود بنگرند از لحاظ نژادي خود نيز لرند نه كرد وغيره … سعي در تصاحب گذشته پرشكوه اين سرزمين ومالكيت مجازي آن با جعل حقايق تاريخي دارند وگستاخي خود راتا بدانجا كشانده كه اصطلاحات بي ريشه : كرد پشتكوه يا سرزمين لكستان را بدون درنظر گرفتن بار معنايي آن كه كمتر از اقدام ظالمانه آقامحمد خان قاجاردر تجزيه لرستان نيست بر زبان مي رانندسرزمين لرستان بزرگ درقديم به دومنطقه لركوچك ولر بزرگ تقسيم مي شده است وبعد از آن نيز تا دوران آقامحمد خان قاجار با كشورعراق هم مرز بود .اما از اين زمان به بعد بنا به مصالح سياسي كه شاه سنگدل قاجار در نظر گرفته بود ومايل نبود قدرت حكام لر دوباره تجديد شود ناحيه پشت كوه را از لرستان جداكرد . درعهد محمد رضا پهلوي نيز ضمن تقسيمات جديد كشوري نه فقط پشتكوه از اين منطقه جدا شد بلكه قسمت هايي از پيشكوه رانيز كه درطرف ديگر سيمره قرار داشت ضميمه كرمانشاهان كرده ولرستان بزرگ ضمن تجزيه قومي، تقريبا نفوذ خود را براي هميشه ازدست داد.
سير مراحل اين تجزيه وتطبيق آن باقلمرو جغرافياي تاريخي لرستان بزرگ ، گوياي نافرماني هاي هميشگي قوم لر در برابرتظلمات حكام وقت وعظمت از دست رفته اي است كه فرامانروايان مملكتي آن زمان، با درايت نسبت به خنثي كردن آن اقدام وبا بيرحمي تمام فرزند كهن سال اين سرزمين (پشتكوه) را از آغوش لرستان جدا وبه زبان كرد فيلي ترجمه كردند .
اگرچه هويت وتاريخ پشتكوه حتي اگر ضميمه عراق نيز ميشد به دليل فرهنگ غني چندين هزار ساله خود باز هم به طريقه فعلي ، لري مي ماند ولي زخم تاريخي اين ضميمه وقتي سرباز ميزند كه عده اي از افرادمعلوم الحال كه اگر واقع بينانه وبدون عصبيت هاي جاهلي برخود بنگرند از لحاظ نژادي خود نيز لرند نه كرد وغيره … سعي در تصاحب گذشته پرشكوه اين سرزمين ومالكيت مجازي آن با جعل حقايق تاريخي دارند وگستاخي خود راتا بدانجا كشانده كه اصطلاحات بي ريشه : كرد پشتكوه يا سرزمين لكستان را بدون درنظر گرفتن بار معنايي آن كه كمتر از اقدام ظالمانه آقامحمد خان قاجاردر تجزيه لرستان نيست بر زبان مي رانند.
آخرين باري كه از وبلاگ هاي هم استاني(ايلامي ) بازديد ميكردم به نوشته اي برخوردم كه در آن لرها را از نژاد كرد دانسته وبا ذكر چند نظريه از كتب مورخين سعي در به كرسي نشاندن نظر خود داشت . لذا به جهت تشحيذ ذهن نويسنده آن مطلب ونيز ساير عزيزان مدعي اين نظر مطالب ذيل را به عرض مي رسانم :
« اولين كساني كه تمامي مردم زاگرس نشين را كرد دانسته اند مورخان وجغرافيا نويسان دوران تسلط عرب بر ايران بوده اند . چنانكه طبري در تشريح وقايع سالهاي 23و 29 هجري از اين اقوام به نام اكراد ياد كرده است . مورخان قرن چهارم هجري پس از سالها اختلاط هاي فرهنگي با مردم زاگرس نشين وپي بردن به تمايزهاي نژادي ساكنين آن ،اولين كساني هستند كه كلمات اللريه – بلاداللور و اللوريه را دركتب تاريخي خود ذكر كرده اند(مسعدي – تنبيه الاشراف ) .
برخي راگمان براين است كه لر مخفف كلمه لور است وآن شهري درجنوب لرستان بوده كه چون مركز نواحي مختلف محسوب مي گرديده نام آن به طوايف نيز سرايت كرده وكم كم از باب توسعه استعمال اين نام بر تمام كوه نشينان آن حدود اطلاق مي شده است والبته اين نوع سرايت نام در تاريخ ملل جهان بويژه خاورميانه نظايري داشته ومنحصر به فرد نيست .
ابن قتيبه مي نويسد :اينها از باقي مانده انسانهايي بوده اند كه مي بايست غذاي مارهاي ضحاك مي شدند كه به كوهستان پناه برده اند. وزير ضحاك اربابيل براي باقي ماندن نسل اين قوم درمقابل هرنفر كه ضحاك مي كشت يكي را به كوه فراري ميداد واين گريختگان دركوهستانها سربه فزوني نهادند( كرد وپيوستگي نژادي ص 115).
مسلم است كه نظر ابن قتيبه درست نيست چرا كه اگر گفته وي را قبول كنيم بايد لرها را از نژاد مادي بدانيم در صورتيكه چنين نبوده وهنگام ورود مادها به غرب ايران صدها سال از ورود كاسيت ها (اقوام ساكن كوهستانهاي لرستان) مي گذشته است . مرحوم رشيد ياسمي نيز با اتكا به نظربعضي از مورخين ، ريشه لر وكرد را يكي دانسته وآنها را از نژاد مرد يا مارد كه طرفدار كورش بزرگ بوده اند مي داند.
ولي با تمام اين نوشته ها بايد گفت عموم اينان اشتباه كرده ومنشاء خطاي آنها نيز لغت كرد بوده است وبس ! . چه گمان كرده اند وقتي نويسندگان قرون اوليه از تمامي زاگرس نشينان غرب ايران به نام كرد ياد نموده اند، بمناسبت همنژادي آنان بوده است ، درحاليكه چنين عقيده اي بي مورد ومقصود آنان از كلمه كرد ، مردمان صحرانشين بدون درنظر گرفتن نژاد مي باشد ومراجعه اي به فرهنگ رشيدي كه در مقابل كلمه كرد مي نويسد : طايفه اي صحرانشين به خوبي نشان مي دهد كه نام كرد سابقا برتمام صحرانشينان اطلاق ميگرديده وچون الوار نيز شغل صحرانشيني وشباني داشته اند تحت نام كرد از آنها ياد كرده اند .
براي اثبات اين نظر پژوهش استادارجمند سعيد نفيسي را درباره اين مطلب ذكر مي كنيم (تاريخ اجتماعي وسياسي ايران ص 10): در زمان هخامنشيان در ميان طوايف چادرنشين به نام كرد برميخوريم . دلايل بسيار هست كه كرد اصلا در زبانهاي مختلف به معناي بيابانگرد وكاملا مترادف همان كلمه فرانسوي توماس است كه از ريشه يوناني به معناي چراننده است وشگفت انگيز تر اينكه در زبان فارسي هم كرد را به معني گله چران به كار برده اند وطبيعي هم هست زيرا كه چادر نشينان هميشه گله دار بوده اند. وصرف عنوان كرد وهم شغلي داشتن هيچگاه دال بر هم نژادي نيست .
مردم كرد خود را از نژاد مادها ميدانند در حاليكه اشياء پيدا شده از نواحي مختلف لرستان ومطالعه دقيق مفرغ هاي آن ريشه اين قوم را به اقوام كاسيت منتسب ميدارد كه صدها سال قبل از ورود مادها به ايران در اين نواحي مستقر وبه دامداري مشغول بوده اند وحتي به فرض آميزش مادها با اين قوم باز نمي توان به اين دوقوم عنوان نژاد يكسان داد.
ادامه دارد

Advertisements

47 دیدگاه برای «امتزاج قومي لر و كرد دروغي تاريخي !»

 1. با سپاس از شما ،انتقاد در این است که از چیزی واهی به نام نژاد انهم کاسیت و ماد نام برده اید که واقعا در حد اکادامی خنده دار است چون نژادگرائی یک ایده مرده و مورد استفاده سیاسیون است مگر ازمایش دی ان ا انجام داده اید که به این نتیجه رسیده اید ؟

 2. ککا سی چه نوراباد ممسنی و لر بختیاری وش چی نگی مو لر م و لر اصیلم .تاریخ نوراباد ممسنی و دوره ی هخامنشی ایرسه ای شکلی نم که داراودی نقشه چها ر محال و نوراباد ممسنی و یاسوجم وش اضاف کو . اگه منه لر نونی مم مث تو

 3. آثار بجا مانده از گذشتگان در سرزمين بزرگ لرستان حاكي از اصالت و ريشه دار بودن قوم بزرگ لر دارد سنگ نوشته ها در ايلام و قلعه والي و هزاران دليل باستاني مكشوفه ديگر در اين منطقه دلالت محكمي بر وجود قومي بزرگ در اين منطقه داشته و آنهم قوم لر است گرچه بعضي در ساليان گذشته با دسيسه و نيرنگ اين منطقه لرنشين را كرد نامند اما وجود ساكي ها ،رشنوها ،سلاحورزي ها و …….را نمي توان كتمان نمود ايلام جزئي از خاك بزرگ لرستان بوده و خواهد بود به كوري آنان كه نتوانند ديد .

 4. خیانت کاران مزدور می خواهید با جدا کردن لر و کرد از هم سروری فارس را تضمین کنید .کرد بدون لر معنایی ندارد و لر هم بدون کرد معنایی ندارد .کرد و لر دردهای مشترک ، تاریخ مشترک ، زبان مشترک و فرهنگ مشترک دارند.

 5. من ديگه خسته شدم اينقدر دنبال نژادم گشتم تو را به خدا يكى بگه لرها مادند يا كاسيت يا گوتى يا عيلامى
  محمد از كهگيلويه و بوير احمد

 6. بی خیال باش داشی لر باشی -کرد باشی بلوچ باشی فارس باشی ترک باشی عزیز ایرانی بجای تعصبات خرد یک بار هم که شده به عظمت ایران بزرگ بیندیش و بگو امپراطوری عظیم ایران چه در غیر اینصورت تا چند سال دیگر همه روستاها اقدام به هویت تراشی جزئی میکنند زنده باد ایران همیشه بزرگ

 7. با سلام
  لر لر است و کردها هم کرد . از زبونشون میشه فهمید کی کیه
  مثلا: یه لر می گه (احمد رته) احمد رفته. و یه کرد می گه (احمد چیا)
  حال می خوان در هرکجایی از ایران زندگی کنن. این مسخره بازیها رو بذارید کنار .من توی این وب سایت دیدم که شهر های شوشتر دزفول،بهبهان،شیروان،دره شهر ،ایوان،ایلام آبدانان،دهلران،مهران،کوهدشت،الشتر،هرسین صحنه،فریدون شهر،کازرون گناوه،دیلم ،دشتستان و… لر معرفی شده اند آخه این بچه بازیها دیگه چیه یه دفعه تمتم مردم ایران را اون جوری که می خواستید معرفی کنید خیال همه رو راحت کنید .باید بگم حتی درصد بالایی از شهرهای کرمانشاه و خرم آباد دارای قومیت لک هستند .با تشکر

  دوست گرامي قو لر شامل لر بزرگ و لر كوچك است
  يعني بختياريها لر بزرگ هستند
  ايلام مطابق نام سابق بخشي از اتابكان لر كوچك است كه در زمان رضاخان تحت عنوان لرستان پشتكوه از لرستان پيشكوه جدا شد
  لكها مهمترين بخش لر كوچك هستند و در برخي شهرهاي استان ايلام و كرمانشاه و پراكنده اند. حدود نيمي از شهر خرم اباد هم لك هستند
  بختياريها به عنوان لر بزرگ شامل شهرهاي بختياري و شمال خوزستان و بهبهان و مسجد سليمان و … هستند كافي يك سفر به آنجا داشته باشيد يا از خودشان بپرسيد
  استان كهگلويه و بوير احمد و شهرهاي هم جوار لر هستند و هم خودشان هم ديگران هم قبول دارند
  از اعتراض شما تعجب مي كنيم

 8. با سلام

  دوست عزیز اولا ایران حدود 700 سال تحت لوای سلاطین مغول و اخلاف ایشان (قوم بزرگ ترک )به حیات خود ادامه داد ولی هیچگاه این سرزمین را کشوری ترک نشین قلمداد نکرده اندهمچنین کردستان عراق و کردستان ترکیه حدودا 500 سالی است که زیر نظر حاکمان آن بلاد زندگی می کنند از این رو و با منطق شما باید آنان را ترک و یا عرب خطاب کرد
  از این مثال ها فراوان می توان ذکر کرد خصوصا در کشور های اروپایی که اگر خواستید فراوان در اختیار شما قرار خواهد گرفت
  لذا سیادت حاکمان لر بر ایلام و برخی نواحی به معنای لر بودن مردمان آن نواحی نیست ان شائ الله سفری به ایلام و کرمانشاه داشته باشید تا معلومتان شود قرابت زبان کلهری ایلامی (فیلی )و کلهری کرمانشاهی بر شما عیان گردد (البته زبان های کلهری ،فیلی و لکی و گورانی (این زبان مورد حمایت یونیسکو می باشد))همگی جزء زبان گورانی محسوب می شود
  البته جناب آقای مینورسکی قایل به قرابت نسبی لر(لرستان کوچک) ها با کرد ها بوده وآنان را پسرعمو های کردها می داند .
  (البته حساب بختیاریها را باید جدا دانست : آنان از اصیل ترین قوم های ایرانی محسوب می شوند که به اشتباه پیشوند لر را یدک می کشند در حقیقت اینان از اخلاف پادشاهان هخامنشی هستند و نه از اخلاف لولوبی و یا کاسی و یا گوتی و یا مادها (قوم های مقیم در لرستان در حدود 5000 سال پیش))لذا اینان قبل از هر قوم دیگری فارس تر می باشند
  دوما لهجه لکی واقع در کرمانشاه بسیار به کردی کلهری نزدیک است و هرچه به لرستان نزدیک شویم تمایل این لهجه به فرسی و لری نزدیک تر می گردد اما این دلیل نمی شود که لکی را یک شعبه از زبان لری بخوانیم
  مزید علت اینکه لری خود یک لهجه است و قابلیت های زبانی آن در حد یک لهجه باقی ماند است لذا خود نمی تواند صاحب لهجه های دیگری باشد
  اما چنانچه لکی را جزء زیرشاخه های جنوبی کردی به حساب آوریم آمی توان گفت گویشی است از زبان کردی
  سوما شما از من دعوت کرده ایدبه بعضی از شهر ها دیدن کنم
  من قبلا این کار را کرده ام و مطمئن باشید هیچ دزفولی و هیچ بهبهانی خود را لر نمی داند البته اشتباه نشود قصد توهین به هیچ قومیتی را ندارم بلکه می خواهم بگویم متاسفانه اشتباهات زیادی مرتکب شده اید
  و علت آن عدم مطالعه شما در خصوص ساختارهای زبانی و هجاوندی یک زبان و همچنین عدم مطالعه کتاب های تاریخی ،سنگ نگاره های تاریخی در مدخل ورودی دروازه ملل و … می باشد زیاده جسارت است
  جز اینکه همه مه چه از اخلاف ماد باشیم و چه از اخلاف پارس و پارت گشتمان منال ایرانیم
  گورا از ایلام


  پايگاه خبري لرنا:
  دوست گرامي نزديك بودن لكي كرمانشاه به كردي به معني اين نيست كه لكهاي خرم اباد و بروجرد و كوههدشت و ايلام هم كرد هستند
  بهتر نيست از خود آنها بپرسيم. همه مردم خرم آباد و دره شهر و دهلران و ايلام و بروجرد خود را لر مي دانند
  كي گفته لرستان يعني كردستان جنوبي؟
  و كي گفته كه بختياريها لر نيستند. اگر از يك لختياري اين حرف را شنيديد من حرفم را پس مي گيرم. بختياريها خود را لر بزرگ مي دانند و بزرگترين شهر آنها بهبهان و مسجدسليمان و دزفول و ايذه است
  به نظر شما مردم بهبهان يا مسجد سليمان يا ملاير و نهاوند كرد هستند يا عرب يا فارس؟ اگر به آنجا سفر كنيد مي بينيد كه حداقل بالاي 90 درصد لري صحبت مي كنند و خود را لر مي دانند.
  من يا شما براي آنها تعيين تكليف نكنيم.
  شما نوشته ايد: » هیچ دزفولی و هیچ بهبهانی خود را لر نمی داند » از اين حرفتان معلوم است كه اصلا با اين شهرها آشنا نيستيد.

 9. متاسفم که جواب مطالب خود را چنین سخیف و بچگانه دریافت می کنم
  اما جهت تنویر افکار شما دوست عزیز باید عنوان کنم که هیچ کس منکر لر بودن شهرستان های ملایر و نهاوند نیست (لا اقل اکثریت مردمان این شهر لر هستند) اما واقعیت اینه که در شهرهای بهبهان دزفول و لرستان مردمان لر زبان و یا به زعم شما حتی لرهای بختیاری زندگی می کنند اما این را بدانید که عمده جمعیت این شهرها را به ترتیب فارسهای بهبهانی و نژاد خاص دزفولی با لهجه ای حتی متمایز از فارسی و در دهلران کردها اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند . مدعای صحبت من هر سایتی است به جز لرنا
  حداقل می توانید به سایت جهانی ویکیپدیا نیز مراجعه فرمایید و در این باب ها سرچ نمایید
  و اما در مورد ایلام در شهرستان ایلام به جز طایفه شوهان که بر اثر فشار های سیاسی گذشته در ایلام سکنی دارند تقریبا هیچ لری دیده نمی شود توجه فرمایید که جمعیت 250000 نفری شهرستان ایلام را می گویم لذا وجود یک طایفه چند هزار نفری دلیل بر لر یا لک بودن این شهر نمی باشد
  باز هم عنوان می کنم که لک ها قومی متمایز از لرها می باشند و تمایل قومیتی این قوم به کردها نزدیک تر است تا لرها البته نمی توان کتمان نمود که لک های واقع در خرم آباد زبانشان گرایش به لری دارد تا کردی
  درضمن خواهش می کنم از مصادیق استفاده شود و نه منویات شخصی خود
  در ضمن در استان ایلام فقط در شهرستان دره شهر لک وجود دارد و همچنین در بخش هلیلان و لا غیر چون خود من ایلامی هستم مدعای حرف بنده هرسایت و کتابی است بجز سایت پان لریسم شما
  در ضمن خوشحال می شوم که حداقل مثال هایی از واژه های لری موجود در لهجه کلهری جنوبی (ایلامی ) ارایه نمایید تا فهمیده شود اطلاعات شما در چه حد است
  خواهش دیگری نیز دارم وآن اینکه از مغالطه گویی بپرهیزید چون من هم می تونم الکی بگم که پل دختر ی ها کرد هستند و ازنایی ها قشقایی
  یه نکته بامزه اینکه بوشهریها یا فارس هستند و یا عرب و هیچ گونه لری نیز حتی در اقلیت نیز وجود نداره
  وفریدونشهر ی ها اکثریت جمعیت شان گرجستانی های مقیم ایران است
  و اکثریت کازرونی ها ترک می باشند
  و…..
  به نظر می رسد که شما در جایی که حتی یک لر می زیید آن را بالکل لرنشین محسوب می کنید

 10. من يك لر جنوبي هستم از ممسني و همسايه كازرون و بهبهان دركازرون لرها و تركها در اطراف شهر قرار دارند در بخشهاي كهمره و چنارشيجان وخشت و تمام رو می‌گوید:

  من يك لر جنوبي هستم از ممسني و همسايه كازرون و بهبهان دركازرون لرها و تركها در اطراف شهر قرار دارند در بخشهاي كهمره و چنارشيجان وخشت و تمام روستاهاي شهرستان قرار دارند البته جمعيت زيادي نيز به مركز شهرستان مهاجرت كردهاند و در مورد بهبهان تمام روستاها و بخشهاي شهرستان لر هستند و جمعيت زيادي از اين بخشها به مركز شهرستان سراريز شده اند در ضمن نماينده مجلس هر سال از لرها انتخاب ميشود اين هم دليلي محكم

 11. من يك لر جنوبي هستم از ممسني و همسايه كازرون و بهبهان دركازرون لرها و تركها در اطراف شهر قرار دارند در بخشهاي كهمره و چنارشيجان وخشت و تمام روستاهاي شهرستان قرار دارند البته جمعيت زيادي نيز به مركز شهرستان مهاجرت كردهاند و در مورد بهبهان تمام روستاها و بخشهاي شهرستان لر هستند و جمعيت زيادي از اين بخشها به مركز شهرستان سراريز شده اند در ضمن نماينده مجلس هر سال از لرها انتخاب ميشود اين هم دليلي محكم

 12. من يك لر شيراز هستم خيلي خوشحالم كه همسايه كردها نيستيم وگر نه ما رو هم كرد ميكردند شهرهايي كه جمعيت زيادي لر دارند اما از قلم افتاده اند
  ١ دراستان فارس شيراز و سپيدان و فيروزاباد و فراشبند و بخش سده در اقليد وبخش كامفيروز مرودشت و روستاهايي در آباده
  ٢ در خوزستان
  30 الي40 درصد جمعيت اهواز لر بختياري و لرهستند و به طوري كه نماينده سوم اهواز در مجلس بختياري است و ماهشهر در ماهشهر جمعيت لرها و عربها برابر است و هر ساله در انتخابات رقابت سختي بين لرها و عربهاست و اميديه به عنوان يك شهر نفتي جمعيت زيادي لر

 13. من يك لر لك زبان هستم لك يك ايل لر مي باشد نمي دانم شما كردا چه از جون لرها ميخواين حاضريم افريقايي باشيم اما كرد نباشيم در ضمن روستاهاي دزفول و بخش سردشت بختياري ميباشند وجمع كثيري از لر كوچك خرموه در مركز شهر سكونت دارند

 14. راستش انسان بی اصالت وبی بته نه میشه در عالم رفاقت بهشون اطمینان کرد ونه درمورد هیچ مسئله دیگه ای.همونطوری که اصالت خودشو که مهمترین اصل زندگی انسانه 2روزه فراموش میکنه دوست چند سالشو هم فراموش میکنه.من یک لر لرستانی(ایل بالاگریوه)هستم وبه برادران لک که وفادارانه وباغیرت تمام ، خود را با افتخار شاخه ای از قوم بزرگ لر میدانند افتخار میکنم.اما درمورد بختیاری! من دوستان بختیاری زیادی دارم که با تعصب خود را لر میدانند ،اما برای آن دسته از آنها متاسفم که لیاقت قوم لر را ندارند. احتمالا انسانهای نو کیسه ونو سفره ای باشند!!!!!!!!!!!!!
  درود بر برادران لک، درود بر غیرتشان
  درود بر دو ایل بزرگ بختیاری چهارلنگ و هفت لنگ

 15. سلام بر کوهدشت، الشتر ،دلفان ،دره شهر ، درود بر امید گوهری ، درود بر ترکاشوند

 16. جناب گورا ازایلام درشهرایلام به جزشوهانها-چاغروندرشنوحسنوندگراوندسلاحورزی زینیوندو….هستندکه همه لرلرستانیهستندضمنن همان سایت جهانی ویکیپدیای مورداشاره شماهم به وجودلرهادربوشهراشاره کردهاست البته من شخصن به ملت واحدکردولرمعتقدم اماافراددهن کج وبی ادب وبی دانشی مثل شماکه نه تاریخ راقبول داریدنه مردم رامانع این امرمیدانم.یک سوال هم دارم ایالکهاکه دستکم40درصدلرستانندهمه فراموش کردهاندکه کردجنوبی اندوتومیخواهی یادشان بندازی؟

 17. با سلام و خسته نباشی من متاسفم از این که خیلی ادعا های واهی و خیالی دارید من نمی دانم چرا شما ی بخش هایی از ایلام را لر معرفی کرده اید در حالی که این خیال بافی بیش نیست لطفا در باره اقوام ایلام مطالعه کنید که بفهمید که در شهرستان دهلران نصف بیشتر مردم کرد یا به همین اندازه در آبدانان نیز کرده دیده ی شود این در حالی است که در شر ایلام خیلی کم شما قوم لر را می بینید .

 18. با سلام .دوستان گرامیم بسیار خوشحال شدم که این مقاله را دیدم و از این همه جهل و نادانی تعجب کردم. من در دانشگاه سوربون درس میدهم و سالیان درازی است ایران نیستم اما اصلیتم لرستانی هستم و خودم را بیش از همه کورد میدانم.من تعجب میکنم که در این قرن شما هنوز نمیدانید از کدام نژادید.دوستان کرد بودن لر یا لر بودن کرد هیچ فرقی نمیکند اما من سالیان سال بر روی این مسئله تحقیق داشته ام و کرد و لر از یک نژاد هستند بهتر است ما هم عاقل باشیم و خود را بیش از پیش به هم خونان مان نزدیک کنیم.

 19. یادمان باشد خاطرمان اگر تنها شد طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم..

 20. مهندس عزیزی (هدایت) :درود بر تمام آریاییها،”هدف انسان شناسی این بحثها این است که فرهنگهای مختلف در کنار هم بتوانند برای بقا احساس امنیت کنند.” مساله ای که به گواه مدارک و اسناد تاریخ آریاییها توسط شرق شناسان مشهور اروپایی روشن شده این است که اقوام لک، لر و کرد، هر کدام دارای اصالت زبانی و هویت نژادی مستقلی هستند که در 2000 سال پیش از میلاد مسیح به صورت طوایفی منسجم و مستقل از کوههای قفقاز به تدریج وارد زاگرس میانه (لرستان و کردستان امروزی) شدند و دشتهای خاوه (دلفان) و الشتر حد شمالی سکونت آنان بوده است. {بطور مثال لک یک کلمه پهلوی است که در ایران باستان واحد شمارش یکصد هزار نفر بوده و به قومی اطلاق شده است که دارای یکصد هزار نفر جمعیت بوده و انحصارا” به زبان لکی صحبت میکرده اند . این کلمه هم اکنون در هند و افغانستان نیز همین معنی را دارد.} مفرغهای لرستان که از شهرهای مختلف لک و لر نشین بدست آمده گواه این امر است که فرهنگ و هنر ناب آریایی برای اولین بار توسط این اقوام برای ایران امروز به یادگار مانده است. متاسفانه بدلیل سهل انگاری ملت آریایی، امروزه بایستی تاریخ خودمان را در موزه های اروپا و امریکا دنبال کنیم. من تمام دوستان آریایی خود را به همدلی و دفاع از ارزشهای آریایی دعوت می کنم. هدایت از نورآباد.

 21. متاسفم که ما مردم لک آنقدر هویتمان را از دست داده ایم که در کرمانشاه و ایلام خود را کرد و در لرستان خود را لر میدانیم غافل از اینکه ما مر دم لک قومیتی با پیشینه جداگانه و مستقل هستیم نه سربار قومیتهای کرد و لر . هیچ کدام از آنها نیز اصالتی مستقل برای ما قائل نیستند حتی در صدا وسیمایشان هیچ حقی برای “لک “قائل نیستند.

 22. ما لک هال همیشه لر بودیم لک مخفف لر کوچک است کتیبه ای در سرپل ذهاب است که مرز لر وکرد را جاده سرپل ذهاب تا همدان می داند و خانقین وممدلی لر های عراق واقلیم لرستان عراق هستند ایلام هم پشتکوه لرستان است

 23. مقاله اي با عنوان كت كت انو نشين در هفته نامه سيمره چاپ شده است بهتر است براي قضاوت در مورد هويت خود به آن هم رجوع كنيد تا صرفا» نظر هاي متعصبانه ننويسيد.

 24. لر و کرد هر دو از نژاد آریایی هستند و در آن هم شکی نیست و دارای قرابت زبانی فرهنگی و از همه ی آنها بیشتر غیرت هستند و جدا افتادن آنها از همدیگر ناشی از جنگها و تبعید به سایر نقاط بوده

 25. به دوستان ایلامی بگید که دهلران یعنی چه؟ و اینکه بیشتر مردمان شیروان چرداول با وجود تکلم به کردی اصلات لر بودن و تعلق به طایفه چگنی را فراموش نکرده اند و ما لرها هنوز که هنوز ایلام را بخشی از لرستان و به عنوان پشتکوه والی می شناسیم
  به این روشنفکر که به قول خودش در فرانسه تدریس می کنه هم بگید اکثر مردم بیستون، کنگاور و محله جعفر آباد کرمانشاه با وجود تکلم به لکی، خودرا لر و متعلق به لرستان
  می دانند

 26. لر و کرد شاید آریایی باشندو از لحاظ زبانی «نژادی و خیلی عوامل دیگر با هم مشترک باشند .اما» لک «نه «لر»است نه «کرد» .همانطوری که کردها و لرها خود را لک نمیدانند بنابراین صحیح نیست لک ها را زیر مجموعه آنها بدانیم .بیشتر تقصیرات از ناحیه ما لک هاست که به جای شناخت هویت و پیشینه خود دنبال این هستیم که خود را به دیگر قومیتها نسبت دهیم.به نظر من این اظهارات بیشتر از نداشتن آگاهی تاریخی و زبانشناسی و… سرچشمه می گیرد.امیدوارم برادران و خواهران لک زبان من بیشتر در مورد گفته هایشان بیندیشند

 27. ما لکها شاید ازنظرنژادی لرباشیم ولی اگربخواهیم وجه تمایزانسانها را نژادشان بدانیم پس ماواروپایی هاهیچ تفاوتی نداریم.اگرمیخواهیم خودرا بشناسیم باید ابتدا فرهنگ وبعد مهمترین برونداد آن یعنی زبان را بشناسیم.اما ازنظرنژادی من میتوانم لر،کاسیت،آریایی،سفیدپوست و بالاخره انسان باشم.
  لکی یک گویش است برخواسته از جهان بینی خاص یک قوم باگویشوران خاص خود و این قابل افتخار است چون این وجه تمایز ما با هفت میلیارد انسان دیگر است نه نژاد.

 28. ahmad :خیانت کاران مزدور می خواهید با جدا کردن لر و کرد از هم سروری فارس را تضمین کنید .کرد بدون لر معنایی ندارد و لر هم بدون کرد معنایی ندارد .کرد و لر دردهای مشترک ، تاریخ مشترک ، زبان مشترک و فرهنگ مشترک دارند.

  man ham movafegham

 29. مهندس عزیزی (هدایت) :

  مهندس عزیزی (هدایت) :درود بر تمام آریاییها،”هدف انسان شناسی این بحثها این است که فرهنگهای مختلف در کنار هم بتوانند برای بقا احساس امنیت کنند.” مساله ای که به گواه مدارک و اسناد تاریخ آریاییها توسط شرق شناسان مشهور اروپایی روشن شده این است که اقوام لک، لر و کرد، هر کدام دارای اصالت زبانی و هویت نژادی مستقلی هستند که در 2000 سال پیش از میلاد مسیح به صورت طوایفی منسجم و مستقل از کوههای قفقاز به تدریج وارد زاگرس میانه (لرستان و کردستان امروزی) شدند و دشتهای خاوه (دلفان) و الشتر حد شمالی سکونت آنان بوده است. {بطور مثال لک یک کلمه پهلوی است که در ایران باستان واحد شمارش یکصد هزار نفر بوده و به قومی اطلاق شده است که دارای یکصد هزار نفر جمعیت بوده و انحصارا” به زبان لکی صحبت میکرده اند . این کلمه هم اکنون در هند و افغانستان نیز همین معنی را دارد.} مفرغهای لرستان که از شهرهای مختلف لک و لر نشین بدست آمده گواه این امر است که فرهنگ و هنر ناب آریایی برای اولین بار توسط این اقوام برای ایران امروز به یادگار مانده است. متاسفانه بدلیل سهل انگاری ملت آریایی، امروزه بایستی تاریخ خودمان را در موزه های اروپا و امریکا دنبال کنیم. من تمام دوستان آریایی خود را به همدلی و دفاع از ارزشهای آریایی دعوت می کنم. هدایت از نورآباد.

  lotfan e_mail hshan ra barayam beferestid

 30. با سلام برادران عزیز کرد و لر با هم برادران تاریخی هستند چه فرق می‌کند که برای اثبات این موارد بحثها‌ای دلسرد کننده بشود شما برخورد کرد و لر را در غربت ببینید مثل برادران گمگشته هستند و چنان فرهنگ و زبان رسمات در هم قاطی است که قابل تفکیک نیست مشکل واقعی‌ این است که زبان مسلط فارسی‌ است که باعث نابودی زبانهای دیگر میشود باید آرزو کنیم حکومتی دموکرات داشته باشیم که حفظ تمامی حقوق اقوام باشد ضمنا به برادر نویسنده متذکر بشم که قوم کاسی‌ و مدّ و پارس سالیان دراززیر سلطه نژاد سامی عرب یعنی آشور بود که رشادت و دلاور مردی کوردها به این خفت پایان داد و اولین دولت آریایی را بوجود اورد که بنیان هخامنشیان که ادامه افتخاات آتی شد دوست عزیز اگر افعال کردی هاورامی را که از زبانهای اهورایی زرتشت است از لکی بگیرم اشعار و نیایشهای زبان کی‌ بی‌ معنی میشود و اینکه کورد به معنی شوپان نیست اولا در آن زمان رمه داری از افتخارات قوم و معنی ثروت و بالندگی بوده است کلمه کورد با نمد کلّ کوتاه میگویند که کورد و لر آنرا چوخ میگویند و گزنوفن سردار یونانی آنرا در کتاب بازگشت ده هزار نفری آنرا کردوخ نامید است لطف کنید مقداری بیشتر تحقیق کرده اطلااعت غلط سبب گمراهی خود و دیگران میشود

 31. سلام عزیزان
  اصالت لربر هیچ کس پوشیده نیست و همونطوری که عزیزان اشاره کردند این یک اشتباه تاریحی و در واقع با اغراض سیاسی بیان شده و البته اگر هم چنین چیزی واقع شده باشد به خاظر اغراض سیاسی بودهو هدفشون هم جلوگیری از نفوذ لرها و کم کردن قدرت اونا بود
  در زمان شاه ملعون هم به پیشنهاد انگلیسی ها طرحی ریخته شد مبنی بر اینکه برای جلوگیری از نفوذ لرها و به قدرت رسیدن اونها(چون از لرها میترسیدند و میدانستند که چه مردمان با شهامتی هستن مخصوصا بختیاری ها)گفتند که به دو روش میشه اونا رو ساکت کرد 1: اینکه اونها رو محروم نگه داریم . به اونا امکانات ندیم 2: اینکه نگذاریم ائنا باسواد بشن
  و این دو طرخ انگلیسی هنوز که هنوزه در مناطق لرنشین محسوسه
  عزیزان همتی کنند و دست به دست هم دهند و عزت واقعی لر را نشان دهند

 32. با سلام به همه
  اونطور که من شینیدم لکها قومی ترکیبی از کردو لر هستن و برای همین به اونا لک میگن جون ل حرف اول لر و ک ان حرف اول کرد است و ب ان لک میگویند
  بعضی ها هم اعتقاد دارن زبان لکی همان زبان پهلوی است که زبان باستانی است و چون لکها کمتر با دیگر اقوام ایرانی برخورد داشتن زبانشان کمتر دست خورده

 33. ما لکها به برادران کرد و لر خویش افتخار می کنیم و در کنار آنها برای اولین بار بعد از اسلام اولین سلسله 100% ایرانی را در ایران و در شیراز پایتخت امپراتوری هخامنشی حاکم کردیم(زندیه) . شاید کریم خان زند که لک بود حدود 210 سال پیش بیش از همه ما که دم از لر و کرد ولک میزنیم قدر اتحاد و برادری را میدانست وبه هویت ایرانی خویش و به ایران بیشتر می اندیشید که آن پیروزی افتخار را به دست آورد!!

 34. بنده لري هستم از طايفه ممسني:دوستي كه از ايلام اعلام نموده كازرون وبوشهرفارس هستند اطلاعات چنداني از آنها استان وشهرستان نداشته است در استان بوشهر طايفه حيات داود كه از لر ها مي باشند در شهرستان هاي گناوه ديلم ونيز در دشتستان كه طايفه ممسني ها است زندگي مي كنند ونيز اكثر دهات اطراف كازرون به سمت شمال غرب لر مي باشند.ونيز در سمت غرب كازرون بخشي از شهرستان فرآشبندنيز لر مي باشند((جهت اطلاع))

 35. این خیلی مهم است که ما لرها آگاه باشیم که چه نژادی داریم ارکجا آمده ایم کاووش کردن درباره ریشه به معنی بهتر از دیگر نزادهای ایرانی نیست ولی ما لرها دور تا دور زاگرس رندگی میکنیم شما از شوش که یکی از پایتختهای قدیم ایران پارس هست تا تخت جمشید را که نگاهی بیاندازید می بینید که احاطه شده ار لرهاست. بتازگی کردها در تمام ارتباط جمعی خود از لرها بعنوان کرد یاد میکنند که این به نظر من درست نیست ما لرها اراده خاصی به شاهنامه داریم و برای ما لرها همجون دیگر پارسا جایگاه قرانی دارد ولی شاهنامه چه نقشی در فرهنگ کردها دارد؟ این نظریه نه برای بهتر یا بدتر جلوه دادن کردهاست ولی واقعیتی است که باید قبول کنیم. زیبایی ایران در بودن تمام این اقوامهاست ولی واقعیت های تاریحی را نباید بدین صورت زیر و رو کرد. ما لرها خیلی ساده هستیم تمام منابع ایران در مناطق ما فرار داره ولی از همه مناطق ایران فقیرتر هستیم تما پستهای بالای کشور در دست دیگر اقوام هست پولی که برای اردبیل صرف میشود نصفش را هم در مناطق نفت خیز ما صرف نمیکنند. به تازگی برای عبور لوله نقت و کاز از کهگیلویه به شمال ایران هزاران درخت منطقه را ظرف کوناهترین مدت قلع وقم کردند در حالیکه اکثز روستاهای لرمنطقه هنور گاز ندارند.

 36. اگه قرار باشه به واسطه ی چند سال حکمرانی والی لر به ایلام ایلام کرد نشین لر شناخته بشه منم میگم لرستان مغول اند چون چند سال چنگیز خان مغول بر لرستان حکومت کرده پرورده ی کردم ایلام خاکمه

 37. اگه به یک استاد کردی شناس مراجعه و ریشه های زبان ایلام حتی دهلران و دره شهر مراجعه کنید بهتون خواهند گفت ایلام 90 درصد کرد هستند اون چند در صد باقیمانده یا عرب هستند یا برادرهای لر که با والی ابو قداره مثل عبداللهی هها و رشنو ها وارد ایلام شدند در ضمن لکها یکی از شاخه ههای مسلم کردی هستند باور نمی کنید از خودشون بپرسید اگه قرار باشه ایلام کرد نشین با چند طایفه 4000نفری لر بشند اب دریا با یک مشت نمک شور میشه

 38. من به هرجمعیتی(چه لر چه کرد)نالان شدم
  جفت بدحالان و خوشحالان شدم
  هرکسی از ذن خود شد یار من
  از درون من نجست اسرار من

  لکی گلیکی گلی گلکم (laki goliki,goli gola’kam)

  قولی دالکم هرنگ دلکم (gholi dalekam herang dela’kam(

 39. با سلام

  در جواب دوست لرم از گچسارن که شاهنامه برایش جایگاه قرآنی دارد ولی‌ آنرا نخوانده محل وقوع انقلاب کاوه همدان پایتخت ما د بود بر علیه اجیدهاک یاا زهاک مار دوش فریدون سه پسر داشت به نامهای سلم تور ایرج کردسانات به سلم ترکستان به تور بقیه نقاط به ایرج بخشید جمشید از دست زهاک فرار کرده به زابلستان با دختر پادشاه آنجا ازدواج کرده گرشاسب بعد نریمان و غیره ..داداش برو سر نخ را بگیر دین یارسان یا اهل حق بازماندگان دین پدریت یعنی زرتشتی که در بین کردان است و شاهنامه خوانی به جای قرآن خوانی تو است لقب رستم سکزی است در دین یارسان سیاوش و رستم به مقام خدائ میرسند و ریشه در باور دین آنها دارد امیدوارم که برار لرم ایی کمی‌ قد روژی ساعتی‌ سی‌ خودت مطالعه کنی‌

 40. من به هرجمعیتی(چه لر چه کرد)نالان شدم
  جفت بدحالان و خوشحالان شدم
  هرکسی از ذن خود شد یار من
  از درون من نجست اسرار من

 41. با سلام به همه زاگرس نشینان .من خودم لک کرمانشاه هستم . بابا تا کی می خواین زیردست باشیم تمام ثروت ما را دارن می برن اونوقت ما داریم به هم می پریم من به عنوان یک لک کرد و لر را بخش جدایی ناپذیر خودم می دونم . می دونید چقدر از نفت وگاز کشور در مناطق لر رو کرد نشین قرار داره. هر وقت خواستیم بهمون امکانات بدن . گفتند اینا تجزیه طلبن لر ساده ان برین موقع جنگ بیان .بیاید اختلافات رو کنار بزاریم و با اتحاد زاگرس نشینان از ماکو گرفته تا شیراز بزرگی خودمون را احیا کنیم. زنده باد اتحاد کرد و لر و لک کرمانج سوران کلهر لک هورام بختیاری . متحد باشید!!!!!!!!!!

 42. باسلام خدمت تمامي دلاورمردان بختياري(لربزرك)
  من لر بختياري هستم افتخارم اينه كه لر هستم
  لازم به توضيح خدمت دوستان عزيزعرض كنم من تقريبا به تمامي نقاط ايران سفر كردم و اينوديدم كه درخيلي جاهاي جنوب ايران كويش انها به زبان لري بود از جمله شهرهاي كه فكر ميكردم فارس باشند وبعد فهميدم لرهستند در زير اشاره ميكنم به اميد موفقيت قوم لر
  كناوه – برازجان – ماهشهر – كنارشيجان – اهرم – ديلم – بندرطاهري – شبانكاره – كنارتخته – نوراباد ممسني – كجساران- كازرون – اردكان – سبيدان – دشتشتان – و خيلي جاهاي ديكه كه الان به ياد نمي اورم

 43. لرو لر زاده و لر مهربونه كه لراز كودكي اروم جونه

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.