لرستان صاحب نشریه ورزشی می شود

543535534689098766هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دو هفته نامه «لرستان ورزشی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدرضا جایدری موافقت کرد. جایدری در این زمینه به سیمره گفت: » نیمه دوم خرداد ماه امسال نخستین شماره لرستان ورزشی چاپ می شود.»

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار یک نشریه ورزشی در لرستان موافقت کرد. به گزارش هفته نامه سیمره در جلسه 26 اسفند ماه سال گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دو هفته نامه «لرستان ورزشی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدرضا جایدری موافقت کرد. جایدری به سیمره گفت: » نیمه دوم خردادماه نخستین شماره لرستان ورزشی چاپ می شود.»

محمدرضا جایدری کرشناس تربیت بدنی و از همکاران هفته نامه سیمره در بخش ورزش می باشد و تاکنون مقالات متعددی از ایشان در نشریات محلی لرستان بویژه سیمره منتشر شده است.

Advertisements

یک فکر برای “لرستان صاحب نشریه ورزشی می شود”

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.