نگاهی به نقوش سنگ قبرهای لرستان

747477353733789سنگ گورهای قدیمی لرستان بخش مهمی از میراث و هویت فرهنگی لرستان به شمار می‌روند. شایسته است برای حفاظت از این گنجینه‌های ارزشمند چاره‌ای اندیشیده شود.
دنباله مطلب…

Advertisements