پروژه بازسازی پل تخریب ‌شده پلدختر در مسیر تاریخی شدن

151678_origدر حالی که بیش از سه سال از تخریب پل ارتباطی پلدختر می‌گذرد و این پل هر روز برای مردم این شهر مخاطراتی را در پی دارد، اما پل هنوز به بهره‌برداری نرسیده و می‌رود به پروژه‌ای تاریخی تبدیل شود. خمیدگی پل نصب شده در شهر پلدختر در حالی که کمتر از سه ماه از نصب آن گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، در پی سیل 15 بهمن سال 84 بیش از 800 میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی استان لرستان به ویژه مناطق محور رودخانه کشکان و شهرستان پلدختر آسیب وارد شد که یکی از این تاسیسات زیربنایی پل ارتباطی شهر پلدختر و دیواره ساحلی این پل بود که به رغم گذشته بیش از سه سال هنوز خبری از راه اندازی آن نیست.

این در حالی است که در سال گذشته نیز برگی دیگر بر مخاطرات این پل تخریبی در پلدختر اضافه شد و در سانحه ای یکی از کارگران مشغول به کار در بازسازی این پل مجروح و یکی دیگر جان سپرد و بازهم این سوال ذهن مردم پلدختر را نهیب زد که تا کی وضعیت این پل به این گونه ادامه خواهد داشت؟

و اما در روزهای اخیر برگ تاریخی دیگری بر وضعیت این پل تخریبی اضافه شد و آن هم خمیدگی پل نصب شده بود که تنها کمتر از سه ماه از نصب آن گذشته بود.

با گذشت سه سال و مرگ یک نفر هنوز پل تخریبی پلدختر به سامان نرسیده است

این امر خود باعث نگرانی ها و حتی رواج شایعاتی در سطح شهر مبنی برغیر ایمن بودن این پل شد و انتقاد جمع زیادی از مردم، مسئولان شهرستانی و حتی امام جمعه این شهرستان را نیز در پی داشت.

خمیدگی پل نصب شده در شهر پلدختر در حالی که کمتر از سه ماه از نصب آن گذشته است

امام جمعه شهر پلدختر با انتقاد از وضعیت پل تخریبی شهر پلدختر، اظهار داشت: با گذشت سه سال از تخریب پل ارتباطی شهر پلدختر، تلف شدن و مجروح شدن دو نفر و صرف هزینه 35 میلیارد ریالی هنوز این پل به بهره برداری نرسیده است.

حجت الاسلام محمدتقی صرفی پور ادامه داد: هنوز کمتر از سه ماه از نصب این پل نگذشته پل شهر پلدختر دچار خمیدگی شده است که این مشکل خود هزینه های اضافی را به دولت در سال صرفه جویی و اصلاح ساختار الگوی مصرف وارد خواهد کرد.

ضرورت تشکیل کمیته فنی برای بررسی وضعیت پل

وی تصریح کرد: راه و ترابری استان لرستان باید هرچه سریعتر با تشکیل کمیته فنی وضعیت کنونی پل این شهر را پیش از وقوع هر اتفاقی بررسی کند.

 

امام جمعه پلدختر همچنین با تشریح عوامل کندی این پروژه، خاطرنشان کرد: انعقاد قراردادهای نامناسب با پیمارنکاران غیرمتخصص و چند مرحله ای کردن پروژه بازسازی این پل در شرکت های متعدد از جمله دلایل کندی بازسازی پل پلدختر بوده است.

حجت الاسلام صرفی پور با تاکید بر ضرورت پیگیری همه جانبه مسئولان برای ساماندهی وضعیت این پل، گفت: ساخت پل تخریبی شهر پلدختر باید توسط پیمانکاران متخصص هرچه سریعتر اجرا شود.

به هر حال وضعیت پل تخریبی شهر پلدختر که چند سال است انتقادهای زیادی از عملکرد مسئولان ذیربط را موجب می شود و به رغم اینکه وضعیت این پل در دور اول سفر هیئت دولت به لرستان از سوی مردم به دفعات مطرح و در مصوبات نیز گنجانده شد ولی دو سال بعد در سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان نیز مورد تاکید دوباره مردم شهرستان پلدختر قرار گرفت و کاری برای آن انجام نشد.

پیش از آن نیز مردم پلدختر در نامه ها و طومارهای پیاپی به مسئولان استانی و شهرستانی خواستار نظارت و تسریع در احداث پل تخریبی و دیواره ساحلی شهر شده بودند.

این در حالی است که این پل علاوه بر اینکه هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است وضعیت کنونی آن نیز موجب ایجاد تشویش خاطر مردم شهر پلدختر شده است که امید می رود با پیگیری مسئولان استان این مشکل مردم پلدختر هرچه سریعتر رفع شود.

Advertisements

2 دیدگاه برای «پروژه بازسازی پل تخریب ‌شده پلدختر در مسیر تاریخی شدن»

  1. ري‍ي‍س‌ ش‍ور‌ا‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر پ‍ل‍دخ‍ت‍رگ‍ف‍ت‌ : ‌ع‍دم‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌ ب‍ه‌ م‍وق‍‍ع‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار‌ات‌ م‍ورد ن‍ي‍‍ازم‍‍ان‍‍ع‌ ‌از ب‍‍ازس‍‍از‌ي‌ پ‍ل‌ ت‍خ‍ري‍ب‍‍ي‌ پ‍ل‍دخ‍ت‍ر ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

    «ن‍ور‌ال‍دي‍ن‌ پ‍ورن‍ص‍ي‍ر» روز س‍ه‌ ش‍ن‍ب‍ه‌ درگ‍ف‍ت‌ و گ‍وب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌اي‍رن‍‍ا ‌اف‍زود:‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍ر رو‌ي‌ رودخ‍‍ان‍ه‌ ک‍ش‍ک‍‍ان‌ و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ و دو ب‍خ‍ش‌ ش‍رق‍‍ي‌ و ‌غ‍رب‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر پ‍ل‍دخ‍ت‍ر ر‌ا ب‍ه‌ ‌ه‍م‌ وص‍ل‌ م‍‍ي‌ ک‍رد ، ب‍ر‌اث‍ر ط‍غ‍ي‍‍ان‌ رودخ‍‍ان‍ه‌ وج‍‍ار‌ي‌ ش‍دن‌ س‍ي‍ل‌ درس‍‍ال‌ 84 ت‍خ‍ري‍ب‌ ش‍د.
    و‌ي‌ ‌اظ‍ه‍‍ارد‌اش‍ت‌ : ‌ه‍رچ‍ن‍د ت‍رم‍ي‍م‌ و ب‍‍ه‍س‍‍از‌ي‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ص‍وب‍‍ات‌ س‍ف‍ر دور‌اول‌ ري‍‍اس‍ت‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ب‍ه‌ پ‍ل‍دخ‍ت‍ر‌اس‍ت‌ ‌ام‍‍ا م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ر‌غ‍م‌ ت‍لاش‌ م‍س‍وولان‌ ب‍‍ا گ‍ذش‍ت‌ 38 م‍‍اه‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ ب‍‍ازس‍‍از‌ي‌ ن‍ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
    پ‍ور ن‍ص‍ي‍رگ‍ف‍ت‌ : ب‍خ‍ش‍‍ي‌ ‌از ط‍اق‌ ف‍ل‍ز‌ي‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ ک‍ه‌ ‌اخ‍ي‍ر‌ا ن‍ص‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ دل‍ي‍ل‌ ن‍‍ام‍‍ع‍ل‍وم‍‍ي‌ دچ‍‍ار خ‍م‍ي‍دگ‍‍ي‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ت‍‍ع‍د‌اد‌ي‌ ‌ازک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ س‍‍ازن‍ده‌ ق‍ط‍ع‍‍ات‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ در ح‍‍ال‌ ب‍ررس‍‍ي‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ‌اي‍ن‌ خ‍م‍ي‍دگ‍‍ي‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.
    و‌ي‌ ‌اف‍زود: ت‍رم‍ي‍م‌ ن‍ش‍دن‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ف‍ر‌او‌ان‍‍ي‌ ‌از ن‍ظر ت‍ردد ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍‍اک‍ن‍‍ان‌ ب‍خ‍ش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ش‍رق‍‍ي‌ و ‌غ‍رب‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر پ‍ل‍دخ‍ت‍ر ‌اي‍ج‍‍ادک‍رده‌ ‌اس‍ت‌

  2. این اولین بار نیست که در این مملکت از این سهل انگاری ها و اهمال کاریها انجام میگیرد.در این مملکت کاه را جلوی سگ میریزند و گوشت را جلوی الاغ.وقتی روابط بر ضوابط برتری دارد نتیجه پل ناکام پلدختر است.مگر عایدی وسود دهی این پل برای مسئولین و دست اندرکاران چقدر است؟در کشور چین یک پل معلق 36 کیلومتری 18 ماه زمان میبرد اما در شهر پلدختر یک پل 120 متری ساده جهت رفت وآمد مردم بینوا 42 ماه زمان برده و تازه کارشناسان خبره ومحترم فهمیده اند که پازل را اشتباه چیده اند.چشم انداز آینده پل پلدختر افتتاح در سال 1404 میباشد.تردد مردم شریف پلدختر را بر روی پل تبریک میگوییم.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.