صنعت سنگ لرستان برای حضور در بازارهای جهانی استراتژی ندارد

لرستان با داشتن بیش از 85 معدن فعال، حدود 4 میلیارد تن ذخایر پیش بینی شده سنگ، این محصول را به صورت خام وارد بازارهای داخلی و جهانی می کند و همواره از ارزش افزوده این محصول بی نصیب است. صنعت سنگ در لرستان فاقد یک استراتژی درست و مطلوب برای حضور در بازارهای جهانی است.
ادامه مطلب…

Advertisements