شعر لري از لرستان عراق: دالكه خوشاله خوت

944848800-49بخش مهمي از مردم  عراق كه همجوار با مناطق لرنشين ايران هستند غالبا با عنوان كرد فيلي يا كرد شيعه مي شناسند اما اخيرا در اثر ارتباطات روز افزون بين لرستان ايران و لرستان عراق، مردم اين مناطق با ريشه هاي خود آشنا مي شوند. سايت لورستان الغربيه در اين زمينه نقش مهمي را ايفا مي كند. شعر زير را يكي از شاعران اين ديار سروده است:
ادامه مطلب…

Advertisements