لرستان ؛ سرزمین کلنگهای بدون کارشناسی !

57987857676444در لرستان، پروژه ها اول پیشرفت فیزیکی می کنند و سپس زمینشان پیدا می شود و جایشان تغییر می کند! بعد از گذشت دو سال از مراسم کلنگ زنی کارخانه سیمان خرم آباد تازه به این قضیه پی برده شده است که اجرای این پروژه توجیه زیست محیطی ندارد. متوقف کردن پروژه های مختلف در لرستان بعد از پیشرفت چند درصدی به امری عادی بدل شده تا حدی که می توان لرستان را سرزمین کلنگهای بدون کارشناسی نامید.
ادامه مطلب…

Advertisements