کتاب درسی جغرافیای لرستان متعلق به ربع قرن قبل است!

52624637373uyکتاب درسی جغرافیای لرستان که در پایه دوم دبیرستان تدریس می شود متعلق به دهه 60 است. دانش آموزان لرستانی ناچارند همان کتابی را بخوانند که پدر یا شاید مرحوم پدربزرگشان در مدرسه خوانده اند. این کتاب با ارائه تصویری عقب مانده و ناامید کننده از لرستان قدیم بجای لرستان امروز- موجب دلسردی و بی علاقگی آینده سازان این دیار به سرزمینشان می شود.
ادامه مطلب

Advertisements