چهارهزارنفر شاغل در 230 مزرعه پرورش ماهي چهارمحال بختياري

استان چهارمحال بختياري با توليد ساليانه 11 هزار تن ماهي سردابي و20 ميليون قطعه بچه ماهي رتبه نخست توليد وتکثير ماهيان سردابي را در کشور دارد. ارتفاع 2500 متري چهار محال و بختياري از سطح دريا و داشتن 10 درصد آب کشور از ويژگيهاي مناسب اين استان براي توليد وپرورش ماهيان سردابي دانست .

مدير شيلات وآبزيان چهارمحال وبختياري گفت: اين استان با توليد ساليانه 11 هزار تن ماهي سردابي و20 ميليون قطعه بچه ماهي رتبه نخست توليد وتکثير ماهيان سردابي را در کشور دارد .
اسماعيل پيرعلي افزود: ماهيان سردابي توليد شده در استان چهارمحال وبختياري به استانهاي /تهران/اصفهان/ زنجان واردبيل و به کشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي شود .
مدير شيلات وآبزيان چهارمحال وبختياري خاطرنشان کرد : در 230 مزرعه پرورش و مرکز تکثير ماهي در اين استان 4 هزار نفر مشغول به کار هستند.
ارتفاع 2500 متري چهار محال و بختياري از سطح دريا و داشتن 10 درصد آب کشور از ويژگيهاي مناسب اين استان براي توليد وپرورش ماهيان سردابي دانست .
تا پايان برنامه پنجم توسعه قرار است ميزان توليد ساليانه ماهيان سردابي استان چهار محال و بختياري به 24 هزار تن برسد.

Advertisements