مردمان ساده و پولهاي بادآورده و كلاهبرداران ميلياردي خرم آباد

100904671250هم اکنون پرونده «ب.و» در شعبه دهم دادگاه تجديد نظر تحت رسيدگي مي باشد. د‌ادس‍ت‍‍ان‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ و ‌ان‍ق‍لاب‌ خ‍رم‌ ‌آب‍‍اد گ‍ف‍ت‌: ‌اي‍ن‌ ف‍رد ‌از س‍‍ال‌ 70 ‌اق‍د‌ام‌ ب‍ه‌ دري‍‍اف‍ت‌ وج‍ه‌ ‌از م‍ردم‌ م‍‍ي‌ ک‍رد و در ‌از‌ا‌ي‌ ‌آن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ل‍ي‍ه‌ ب‍‍ا ق‍ي‍م‍ت‌ ‌ارز‌ان‌ ب‍ه‌ ‌آن‍‍ان‌ و‌اگ‍ذ‌ار م‍‍ي‌ ک‍رد ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍‍ي‌، دس‍ت‍گ‍ي‍ر ش‍د. ب‍ي‍ش‌ ‌از ي‍ک‌ ‌ه‍ز‌ار و 300 ن‍ف‍ر ش‍‍اک‍‍ي‌ بيش ‌از 140 م‍ي‍ل‍ي‍‍ارد ري‍‍ال‌ ‌از اين فرد طلب دارند        

برخي از اين مالباختگان مي گويند: براثر غفلت و ناداني از سال 70 تا دو سال گذشته مردم با
فروش وسيله نقليه، واحد مسکوني و اموال و اثاثيه خود و تقديم به اين افراد عملا خود را بدبخت و تهيدست نمودند.
بگفته آنان : مالباختگان به اميد گرفتن وسايط نقليه با قيمت ارزان تر اين وجوه خود را به سه کلاهبردار دادند .
يکي از اين مالباختگان بدون ذکر نام خود گفت: اين افراد کلاهبردار سالها به مردم خودروي ارزان مي فروختند و به همين دليل ديگر افراد نيز ترغيب شده تا وجوه خود را به آنان دهند.
وي گفت : ور شکسته شدن يکباره اين افراد باعث ايجاد مشکلات فراوان براي مالباختگان شده است.
وي يادآور شد: هزاران نفر از مردم لرستان وجوهي نزد اين افراد دارند که تاکنون پس از گذشت دو سال استرداد نشده است.
يکي ديگر از مالباختگان لرستاني گفت: عدم پرداخت طلب ما از اين افراد باعث بروز مشکلات فراواني شده تا حدي که زندگي عاديمان مختل شده است.
محمدرضا عزيزي افزود: از دستگاه قضايي انتظار داريم با تلاش جدي خود نسبت به استرداد وجوه مردم اقدام کند تا آنان نيز با تجربه از اين نوع فعاليت ها، ديگر در دام کلاهبرداران نيفتند.
وي اظهار داشت: بسياري از مردم از روي ناآگاهي اقدام به انجام اين کار کرده اند و بايد اطلاع رساني دقيقي روي اين مهم صورت گيرد.
د‌ادس‍ت‍‍ان‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ و ‌ان‍ق‍لاب‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ خ‍رم‌ ‌آب‍‍اد گ‍ف‍ت‌: د‌ادگ‍س‍ت‍ر‌ي‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اس‍ت‍رد‌اد طل‍ب‌ م‍ردم‌ ‌از ک‍لا‌ه‍ب‍رد‌ار‌ان‌ ت‍لاش‌ م‍‍ي‌ ک‍ن‍د.
س‍‍ع‍ي‍د ر‌از‌ان‍‍ي ‌اف‍زود: د‌ادگ‍س‍ت‍ر‌ي‌ ب‍‍ا ت‍م‍‍ام‌ ت‍و‌ان‌ درص‍دد رف‍‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍ردم‌ و ب‍‍ازپ‍س‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ وج‍ه‌ م‍ردم‌ ‌از ‌اي‍ن‌ ‌اف‍ر‌اد م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د.
وي ح‍ک‍م‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از ک‍لا‌ه‍ب‍رد‌ار‌ان‌ را ‌ا‌ع‍د‌ام‌ عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون پرونده «ب.و» در شعبه دهم دادگاه تجديد نظر تحت رسيدگي مي باشد و با تمام تلاش براي استرداد وجوه مردم اقدام خواهيم کرد.
د‌ادس‍ت‍‍ان‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ و ‌ان‍ق‍لاب‌ خ‍رم‌ ‌آب‍‍اد گ‍ف‍ت‌: ‌اي‍ن‌ ف‍رد ‌از س‍‍ال‌ 70 ‌اق‍د‌ام‌ ب‍ه‌ دري‍‍اف‍ت‌ وج‍ه‌ ‌از م‍ردم‌ م‍‍ي‌ ک‍رد و در ‌از‌ا‌ي‌ ‌آن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ل‍ي‍ه‌ ب‍‍ا ق‍ي‍م‍ت‌ ‌ارز‌ان‌ ب‍ه‌ ‌آن‍‍ان‌ و‌اگ‍ذ‌ار م‍‍ي‌ ک‍رد ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍‍ي‌، دس‍ت‍گ‍ي‍ر ش‍د.
ر‌از‌ان‍‍ي‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ‌اي‍ن‍ک‍ه‌ ف‍رزن‍دش‌ ن‍ي‍ز ب‍ه‌ 10 س‍‍ال‌ ح‍ب‍س‌ و 20 ض‍رب‍ه‌ ش‍لاق‌ م‍ح‍ک‍وم‌ ش‍د، ي‍‍اد‌آور ش‍د: ب‍ي‍ش‌ ‌از ي‍ک‌ ‌ه‍ز‌ار و 300 ن‍ف‍ر ش‍‍اک‍‍ي‌ ب‍ي‍ش‌ ‌از 140 م‍ي‍ل‍ي‍‍ارد ري‍‍ال‌ ‌از ‌اي‍ن‌ ف‍رد طل‍ب‌ د‌ارن‍د.
ر‌از‌ان‍‍ي‌ ‌اف‍زود: ‌اي‍ن‌ ‌اف‍ر‌اد ‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ م‍ح‍ک‍وم‌ ب‍ه‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌ وج‍وه‌ م‍ردم‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د ک‍ه‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اي‍س‍ت‌ ح‍ق‌ ق‍‍ان‍ون‍‍ي‌ م‍ردم‌ ر‌ا ب‍ه‌ ‌آن‍‍ان‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌ ک‍ن‍ن‍د.
و‌ي‌ گف‍ت: ي‍ک‍‍ي‌ ديگر ‌از ‌اي‍ن‌ ‌اف‍ر‌اد د‌ار‌ا‌ي‌ س‍رم‍‍اي‍ه‌ زي‍‍اد‌ي‌ ‌اس‍ت‌ و در ص‍ورت‌ ب‍ه‌ ف‍روش‌ رف‍ت‍ن‌ س‍رم‍‍اي‍ه‌ و‌ي‌ م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ طل‍ب‌ طل‍ب‍ک‍‍ار‌ان‌ ر‌ا د‌اد.
رازاني‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ‌اي‍ن‍ک‍ه‌ ح‍ک‍م‌ ح‍ب‍س‌ و ب‍‍ازپ‍رد‌اخ‍ت‌ طل‍ب‌ م‍ردم‌ ، ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ف‍رد ص‍‍ادر ش‍ده‌ ، ي‍‍اد‌آور ش‍د: م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ ‌ه‍ي‍چ‌ س‍رم‍‍اي‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ي‌ ح‍‍اض‍ر ب‍ه‌ خ‍ري‍د س‍رم‍‍اي‍ه‌ وي ن‍ش‍ده‌ و ‌ه‍م‍ي‍ن‌ ‌ام‍ر ب‍‍ا‌ع‍ث‌ ‌ع‍دم‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌ طل‍ب‌ م‍ردم‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
رييس کل دادگستري استان لرستان نيز گفت: دستگاه قضايي استان به دنبال رفع مشکلات مالباختگان است تا حق آنان را از سه کلاهبردار استرداد کند.
ذبيح الله خداييان افزود: متاسفانه مردم لرستان از سال 70 تاکنون وجوهي براي دريافت وسايط نقليه با قيمت ارزان تر پرداخت به اين کلاهبرداران پرداخت کردند که تعدادي زيادي از مردم نتوانستند نسبت به دريافت پول يا خودروي خود موفق شوند.
وي اظهار داشت: مشکل اصلي دستگاه قضايي، عدم استرداد طلب مردم از يکي از کلاهبرداران به نام «ب.و» است که تاکنون اموالي از اين فرد براي پس دادن طلب مردم شناسايي نشده است.
وي ميزان طلب مردم از اين کلاهبردار را بيش از 190 ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: متاسفانه اموال اندکي از اين فرد شناسايي شده که ميزان ناچيزي از طلب مردم به شمار مي آيد.
خداييان افزود: از سال گذشته تاکنون حکم اعدام براي اين کلاهبردار صادر شده و هم اکنون حکم در مرحله تجديد نظر مي باشد.
وي اضافه کرد: يکي ديگر از اين کلاهبرداران نيز فراري است اما بخشي از اموال اين فرد ميان مردم تقسيم شده است.
رييس کل دادگستري استان لرستان گفت: دستگاه قضايي همچنان براي دستگيري وي در تلاش است اما با اين وجود در حال تقسيم اموال اين فرد ميان مردم طلبکار هستيم.
وي افزود: ديگر کلاهبرداري محکوم به پرداخت تمام طلب مردم و 15 سال حبس شده که در حال حاضر اموال زيادي دارد اما تاکنون اموالش به فروش نرفته است.
خداييان افزود: تمامي اموال اين فرد توقيف شده و در حال رايزني با طلبکاران براي واگذاري اين اموال به آنان هستيم.
وي تعداد طلبکاران اين فرد را بيش از يک هزار نفر عنوان کرد و گفت: در صورتي که اموالش به فروش برسد، مي توان طلب 70 درصد مردم را پرداخت کرد.
رييس کل دادگستري استان لرستان ابراز اميدواري کرد بتوان با رفع مشکل مالباختگان استان، در جهت احقاق حقوق آنان گامهاي موثري برداشت

Advertisements

3 دیدگاه برای «مردمان ساده و پولهاي بادآورده و كلاهبرداران ميلياردي خرم آباد»

 1. 27میلیون ده مه هم هردن!بیریه ده تشنیشو

 2. سلام خسته نباشید
  پیشنهاد میکنم مطالب مشروح خبرهایتان را خلاصه تر بنویسید تا کاتربران حوصله خواندن آنها را داشته باشند.

  ممنون

 3. ناشناس :سلام خسته نباشیدپیشنهاد میکنم مطالب مشروح خبرهایتان را خلاصه تر بنویسید تا کاتربران حوصله خواندن آنها را داشته باشند.
  ممنون

  اين خبر نيست، گزارشه، فكر كنم بايد يك دوره آموزشي حتما بريد! بيا خودم يادت مي دم مجاني مجاني

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.