بعد از 17 روز رقابت فشرده بين دو خانواده، سهام قند لرستان در بورس معامله شد

قند آقاي روستا در حالي پيش از اين مالك33 درصد از سهام قند لرستان بود كه با خريد 33 درصد ديگر از سهام اين شركت از خانواده رسوليان و سرمايه گذاري ملي ايران، در مجموع 66 درصد از مالكيت شركت قند لرستان را تصاحب كرد تا بعد از اين مديريت اين شركت بورسي را به عهده بگيرد.

7 بلوك معادل 33 درصد از سهام شركت قند لرستان توسط يك سرمايه گذار حقيقي به نام روستا خريداري شد تا وي مالك 66 درصد از سهام اين شركت بورسي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، بلوك 8.3 درصدي قند لرستان در حالي امروز بعد از 17 روز رقابت فشرده بين دو خانواده قيمت هر سهم 458 تومان به همراه 6 بلوك بيش از 4.1 درصدي اين شركت با نرخ هر سهم 600 تومان معامله شد كه خريدار هر بلوك يك
سرمايه گذار حقيقي به نام روستا است كه بعد از رايزني هاي لازم امروز از طريق كارگزاري بورسيران موفق به خريد اين بلوك ها شد.
روستا در حالي پيش از اين مالك33 درصد از سهام قند لرستان بود كه با خريد 33 درصد ديگر از سهام اين شركت از خانواده رسوليان و سرمايه گذاري ملي ايران ( عرضه كننده بلوك 8.3 درصدي) ، در مجموع 66 درصد از مالكيت شركت قند لرستان را تصاحب كرد تا بعد از اين مديريت اين شركت بورسي را به عهده بگيرد.

Advertisements