جاري شدن سيل در دلفان، سلسله، كوهدشت و پلدختر

سيلبارش شديد باران و جاري شدن سيل به خانه هاي روستايي و تاسيسات زيربنايي دلفان، الشتر، پلدختر و كوهدشت خسارت وارد کرد. تعدادي از خانه هاي روستاهاي دهستان نورعلي دلفان تخريب شد. و راه ارتباطي 20 روستاي دهستان ايتي وند دلفان مسدود شده است. 44 ميليارد ريال خسارت به سلسله وارد شد. مردم بخش طرحان کوهدشت را مجبور به ترک خانه هاي خود شدند و بخش هايي از شهر پلدختر دچار آبگرفتگي شد.

در اثر بارش شديد باران و جاري شدن سيل راه ارتباطي 20 روستاي دهستان ايتي وند غربي در شهرستان دلفان مسدود شده است که هم اکنون گروههاي اداره راه و ترابري درگردنه تنگ پري مشغول بازگشايي اين محور هستند.

به گزارش واحد مركزي خبر، ولي پوري فرماندار شهرستان دلفان در جلسه ستاد حوادث غير مترقبه اين شهرستان جمعيت منطقه ر را 2هزار نفراعلام کرد وگفت همچنين دراثرجاري شدن سيلاب در دهستان چواري بخش مرکزي شهرستان دلفان 30 راس گوسفند تلف شد.

تعدادي از خانه هاي روستاهاي دهستان نورعلي اين شهرستان ديشب در اثر بارش شديد باران و جاري شدن سيل تخريب شدکه کارشناسان ستاد حوادث وسوانح غير مترقبه اين شهرستان درحال بررسي ميزان خسارت هستند.

فرماندار شهرستان سلسله هم از واردآمدن 44 ميليارد ريال خسارت به اين شهرستان خبر داد.

حسنوند در جلسه امروز ستاد حوادث و وسوانح غير مترقبه اين شهرستان گفت: اين خسارت در اثر بارش شديد باران وجاري شدن سيل به بخش هاي کشاورزي،دامپروري، مزارع پرورش ماهي خانه هاي روستايي و تاسيسات زيربنايي اين شهرستان وارد شده است.

در 24 ساعت گذشته در الشتر 42 و در نورآباد 36 ميلي متر باران باريده است .

در اثر بارش باران همچنين بخش هايي از شهر پلدختر دچار آبگرفتگي شد.

بارش شديد باران همچنين ديشب مردم بخش طرحان شهرستان کوهدشت را مجبور به ترک خانه کرد.

در پي بارش شديد باران که ساعتها ادامه داشت آب وارد خانه هاي مسکوني مردم شد و به ساختماها و وسايل زندگي آنان خسارت زد.

سيل و آبگرفتگي در لرستان خوشبختانه خسارت جاني نداشته است. 

بارش شديد باران و جاري شدن سيل به خانه هاي روستايي و تاسيسات زيربنايي دلفان، الشتر، پلدختر و كوهدشت خسارت وارد کرد. تعدادي از خانه هاي روستاهاي دهستان نورعلي دلفان تخريب شد. و راه ارتباطي 20 روستاي دهستان ايتي وند دلفان مسدود شده است. 44 ميليارد ريال خسارت به سلسله وارد شد. مردم بخش طرحان کوهدشت را مجبور به ترک خانه هاي خود شدند و بخش هايي از شهر پلدختر دچار آبگرفتگي شد.

در اثر بارش شديد باران و جاري شدن سيل راه ارتباطي 20 روستاي دهستان ايتي وند غربي در شهرستان دلفان مسدود شده است که هم اکنون گروههاي اداره راه و ترابري درگردنه تنگ پري مشغول بازگشايي اين محور هستند.

به گزارش واحد مركزي خبر، ولي پوري فرماندار شهرستان دلفان در جلسه ستاد حوادث غير مترقبه اين شهرستان جمعيت منطقه ر را 2هزار نفراعلام کرد وگفت همچنين دراثرجاري شدن سيلاب در دهستان چواري بخش مرکزي شهرستان دلفان 30 راس گوسفند تلف شد.

تعدادي از خانه هاي روستاهاي دهستان نورعلي اين شهرستان ديشب در اثر بارش شديد باران و جاري شدن سيل تخريب شدکه کارشناسان ستاد حوادث وسوانح غير مترقبه اين شهرستان درحال بررسي ميزان خسارت هستند.

فرماندار شهرستان سلسله هم از واردآمدن 44 ميليارد ريال خسارت به اين شهرستان خبر داد.

حسنوند در جلسه امروز ستاد حوادث و وسوانح غير مترقبه اين شهرستان گفت: اين خسارت در اثر بارش شديد باران وجاري شدن سيل به بخش هاي کشاورزي،دامپروري، مزارع پرورش ماهي خانه هاي روستايي و تاسيسات زيربنايي اين شهرستان وارد شده است.

در 24 ساعت گذشته در الشتر 42 و در نورآباد 36 ميلي متر باران باريده است .

در اثر بارش باران همچنين بخش هايي از شهر پلدختر دچار آبگرفتگي شد.

بارش شديد باران همچنين ديشب مردم بخش طرحان شهرستان کوهدشت را مجبور به ترک خانه کرد.

در پي بارش شديد باران که ساعتها ادامه داشت آب وارد خانه هاي مسکوني مردم شد و به ساختماها و وسايل زندگي آنان خسارت زد.

سيل و آبگرفتگي در لرستان خوشبختانه خسارت جاني نداشته است.

مورخ:  12 آبان 1388

Advertisements