بيكاري تحصيل كرد گان جوان پلدختر، معضل امروز ،دغدغه فردا

عباس دارایی:
آقاببخشيد! ميگن نماينده اينجاسيت ،شما اونونديدين ؟توجوابش ميگم الان جلسه شوراي كشاورزي شهرستانه ،معاون وزير اومده بعيد ميدونم بتوني اونو ببيني ! كارت چيه ؟با ناراحتي مي پرسه :»  اومدم نامه ايي از نماينده براي اشتغال پسرم در يكي از ادارات شهرستان ببرم ،پس مي مانم تا بيرون بياد!    

..مي پرسم پسرت مدكش چيه ؟

ميگه ليسانس علوم تربيته از دانشگاه تهران ،بخدا باهزار جون كردن ودربه دري تونست مدركشوبگيره ،كجا كه براكار نرفته ،در كدوم مغازه ..كه كارنكرده ،اماديگه حوصلش سررفته ،نميدونم چكاركنم و..

اين روايت بخشي از تلاشهاي مردي ميانسال از شمار والدين جوانان بيكار وتحصيل كرده پلدختري است كه با وسواسي عجيب به دنبال كوره راهي است كه بتواند بااشتغال تنها فرزندش كه اتفاقا از نعمت وجود مادر هم بي بهره است بخشي از مشكلاتش را بهبود بخشد

بامروري بر جامعه پلدختر مي توان گفت روند فراغت از تحصيل وسيل خروج دانشجويان ديروزوفارغ اتحصيلان امروز شهرستان كه بار سنگين عنواني پر طمطراق چون» ليسانس»را با خود به يدك مي كشندامروزبه يكي از معضلات ودغدغه هاي اجتماعي شهرستان پلدختر تبديل شده كه روز به روز دامنه گسترسش آن وسيعتر ميشود.

وضع مشارکت واشتغال جمعیت جوان پلدختر تا آن حد نامناسب ونگران کننده است که اگر گفته شود مقوله اشتغال وبیکاری جمعیت ورابطه آن بر اعتیاد جوانان اینک به چشم اسفند یار فرایند توسعه شهرستان مبدل شده وبسیاری از آرمانها وایده آلهای انقلاب اسلامی را به چالش گرفته است سخنی گزافه نیست . الگوی ضعیف مشارکت اقتصادی توام با لشکر بیکاران جوان پلدختری نشان میدهد که بی برنامگی برای وارد شدن به بزرگراه توسعه اهرمی قوی برای رشد بی عدالتی اجتماعی ،افزایش تبعیض ونابرابری در آمده و عدالت این کیمیای نادر جامعه کنونی پلدختر نتوانسته است به مرهمی التیام بخش برای مصایب وآلام جوانان محروم وکم درآمد تبدیل شود سخن از اعتیاد است ، قصه پر غصه در سرزمینی که سرشار از نعمت ها ومائده های خدادادی است ، روی دریای گنج نهفته است اما جوانانش همان آرای در صندوق نمایندگان ووکلای شورا ومجلسش این چنین در رنج اند .

اما دریغ ودرد که در کنار این همه ثروت های طبیعی وانسانی بیکران هنوز به شرایط مطلوب وقابل قبولی از زیست ، پیشرفت وتوسعه نایل نیامده است واین عقب ماندگی ها در عرصه مشارکت واشتغال جمعیت به وضوح نمایان است پدیده های مهم واثر گذاری همچون اعتیاد ، خلاف کاری قانون ستیزی وهنجار شکنی که در ارتباط تنگاتنگ با بیکاری فقر محرومیت جوانان این دیاراند در شرایط کنونی جامعه پلدختر از حد اعتدال گذشته است تداوم بیکاری تحصیلکردگان جوانان پلدختری وخروج روح از کالبد آنان و گوشه نشینی وروی آوردن به اعتیاد همگی حکایت از وجود کاستی ها ونارسایی های عمیق وفراگیر درکارکردهای اقتصادی ، اجتماعی شهرستان پلدختر است اوج فاجعه در شهرستان پلدختر عدم سنجش صحیح میزان بیکاری این شهر از سوی مسئولین امر است به طوری که طبق آمار رسمی از سوی مراکز آماری ومسئولین ارشد استان ، پلدختر از لحاظ نرخ بیکاری  به اصطلاح رتبه آخر را در استان لرستان داراست نگاهی اجمالی به خصیصه های جامعه پلدختر ثابت میکند که این منطقه همچنان مستعد آسیب پذیری های اجتماعی ، اقتصادی فرهنگی سیاسی زیادی به دلیل بکارگیری ناقص منابع انسانی است متمرکز بودن بیکاران در سنین جوانی ، طولانی شدن ایام بیکاری ، رسوخ بیکاری آشکار در میان دانش آموختگان آموزش عالی از جمله جنبه های آسیب زای مستتر در پدیده بیکاری جمعیت شهرستان پلدختر است بدین ترتیب میتوان گفت گروهی که از منظر توسعه پایدارسرمایه انسانی تلقی میشوند وبه سبب برخورداری از تخصص ودانش جزو نیروهای کلیدی وراهبردی فرایند توسعه شهرستان هستند با بحران بیکاری مواجه اند

مهندس  ش. م  از بیکاران تحصیل کرده پلدختری که در یکی از نقاط حاشیه ایی کلان شهر اصفهان به یک شغل ناچیز روی آورده است می گوید :» در شرایط کنونی پلدختر که بیکاری بیداد میکند واشتغال ناقص وبه تبع آن بهره وری نازل جمعیت شاغل جنبه عام وفراگیر یافته وبا تنزل سطح زندگی خانواده ها به ورطه فقر ومحرومیت کشیده شده ایم آیا سیاست زدگی عزل ونصب های فرقه ایی ومبتنی بر گروه گرایی دوای درد ماست ؟ آیا نباید انتظار داشت که هنجار شکنی ، قانون ستیزی واعتیاد جایگزین مناسب اشتغال در شهرستان ما باشد ؟»

 میتوان گفت مسئله اشتغال نامکفی جمعیت جوان پلدختر چنان روح جامعه را آزار میدهد که علیرغم  جوان بودن  بافت جمعيت شهرستان خيل عظيم جمعيت جوان وتحصيل كرده به پيري زود رس دچار شده اند!يكي ديگر از جوانان تحصيل كرده شهرستان خيلي صريح مي پرسد:» شعارهای عوام پسند وبومی گرایی که وکلای ما در مجلس ومسئولین ارشد شهرستان جهت تسلی خاطر آزرده مردم داده اند كجارفته ؟چرا پلدختر به سرای امن وخوبی برای مسئولین غیر بومی وحتی پیمانکاران پروژه های شهری و …. سیستم توزیعی آرد وغیره تبدیل شده است ؟؟»

 ساختار اقتصادی – اجتماعی کهنه وناکار آمد ومناسبات بازدارنده آن فرصت ومجالی را به شماری از منابع انسانی آماده به کار جامعه پلدختر نمیدهد  ودر مسیر ورود نسل جوان به بازار کار ایجاد اختلال میکند آن هم جوانانی تحصیل کرده ايي كه به  مشاغل مولد واداری!چشم دوخته اند!

 بازار شهر پلدختر آکنده از فروشندگان دوره گرد ودست فروشان خیاباني كوپن فروشان و کندوکاو کنندگا ن زباله های خانگی وشویندگان وپاینده گان خیابانی  خودروهاست شاید مسئولین امر این قبیل شغلهای کاذب وفلاکت بار را شغل محسوب کرده که رقم بیکاری پلدختر را تک رقمی عنوان میکنند !!

محسن 30ساله وداراي تحصيلات مهندسي كه ديگر عطاي يافتن شغل اداري را يه لقايش بخشيده مي گويد:»آیا شهروندان پلدختری نباید بپرسند در مناسبات اداری وساختار دولتی اصولا پشتوانه ایی که حامی دلسوزبرای آنها باشد کجاست ؟ شاید عزل ونصب وسیاست زدگی وهوچی گری دیگری امان نمی دهد که به این مسایل تامل کرد!!» محمد حسن شفیعی نویسنده ومولف کتب بر بلندای کور وخط اول عدم وجود منابع اقتصادی ومهاجرت روستاییان به شهر برای دسترسی به منابع باعث تشدید بیکاری ومصرف گرایی وعدم توجه به آن را از جمله دلایل فقر وبیکاری جوانان پلدختری میداند ومیگوید )): مهاجرت روستاییان به شهر برای دسترسی به منابع باعث تشدید بیکاری ومصرف گرایی وعدم تولید وکندی توسعه در شهرستان شده است ))

 همین امر که این جوان بیکار پلدختری به آن اشاره کرده یعنی مهاجرت روستاییان به شهر باعث رانده شدن منابع انسانی به اراضی حاشیه ایی میشود روندی که امروزه شهر پلدختر بر اثر استقرار روستاییان با سکونت گاههای غیر رسمی فزاینده شده وبسیاری از اراضی ملی پیرامون شهر در زیر انبوهی از ساخت وسازهای بی رویه ، نامنظم وبدون برنامه مدفون میگردند بر اثر بیکاری علاوه بر گسترش فقر وقانون گریزی وبزهکاری ونهایتا اعتیاد امنیت انسانی واجتماعی جامعه به خطر افتاده وبه موازات گسترش نا امنی ها هزینه های انتظامی وامنیتی هم در آینده بالا می رود این شرایط آقایان نماینده وشورا وفرماندار !مانع جذب سرمایه گذار وعامل اصلی فرار سرمایه فیزیکی وانسانی از شهرستان است تشدید ناهنجاری ها ونابراری ها وشکاف در آمدی بین لایه ها واقشار مختلف اجتماعی ویاس وسرخوردگی خانواده های محروم از دیگری پدیده های شوم ومخرب وحاصل پدیده کنونی بیکاری است .

Advertisements

9 دیدگاه برای «بيكاري تحصيل كرد گان جوان پلدختر، معضل امروز ،دغدغه فردا»

 1. آقای دارایی به جای بیان این ارجیف دست از این ایل بازیها و سادات و کادات بازی بردارید.مردم پلدختر این حقشونه

 2. هرکه امدبارخودرابست ورفت–ماهمان بدبخت وخواروبی نصیب
  زانچه حاصلجزدروغ وجزدروغ—زین چه حاصلجزفریب وجزفریب
  بازمی گویندفردای دگر—صبرکن تاکاوه ای پیداشود
  کاوه ای پیدانخواهدشدامید—کاشکی اسکندری پیداشود

  لرستان تنهاهنگامی پیشرفت خواهدکردکه باتمام وجودحقوقش رابطلبد

 3. باتشکرازجناب آقای دارائی .من بعنوان کسی که دغدغه مشکلات زادگاهش رادارد وآرزوی دیدن پلدختری آبادفکر میکنم ازعوامل مهم نرسیدن به خواسته ها عدم فعالیتهای فرهنگی درشهرپلدختر میباشدشهروندان مابه حقوق اولیه خود آگاه نیستند وبه طبع راه رسیدن به آنرانمیدانندبه نظر من داشتن یک نشریه وزین جدی و مستقل خاص شهرپلدختر وانعکاس مسائل ومشکلات توسط تحصیل کردگان شهرمیتواندچاره ساز باشد.

 4. مشكل اشتغال در شهرستان يك مشكل ريشه اي وبه عملكردهاي غلط گذشته بر ميگردد1-عدم توجه به زير ساختهاي توسعه مثل راه و..2-عدم شناخت ظرفيتهاي واقعي توسعه شهرستان مثل بخش آب وخاك3-عدم توجه جدي به بخش صنعت، با گذشت سي سال از انقلاب اين شهرستان فاقد شهرك صنعتي مي باشدنياز امروز شهرستان حركت منظم با برنامه مدون به سمت توسعه وايجاد زير ساختهاي آن است

 5. ]قای خدایی دیگه در باره شهرستان ها مطب ننویسید به نظرم اسم سایت را بگذارید نسیم درود

 6. اصلاحیه املایی
  آقای خدایی دیگه در باره شهرستان ها مطب نمی نویسید به نظرم اسم سایت را بگذارید نسیم درود

 7. اقای دارایی دستت بی بلا واقعا شهدر به افرادی مثل تو میبالد

 8. عزیز متعصب روزگاری بر خود می بالیدم که یک پلدختری هستم(الان فقط از لحاظ مکانی)
  اما وقتی دوباره به قصد خدمت برگشتم چون هم شهریامو دوست داشتم دیدم که از آن پلدختر زیبای کوچک من خرابه ای بیش نمانده لم به این خوش بود که هم شهریام آدمای سالم و پاکی هستند رک بگم قریبه که بین ما نیست اصلا همشون خل و چل بی فرهنگ و بیکار و بجای اینکه برن دنبال استعداد و ظرفیت منقطه خودشون دائم تو کار هم سرک میکشن و حتی گاها دخالت،
  آره عزیز نگران منم نباش چون جام خوبه راحتم با اینکه غریبم ولی به حرفم گوش می دن چون قدر کارایی که من باید واسه شهر عزیزم می کردم می دونن
  ولی خوب داغ یه پلدختر زیبا به دل ما موند بعضی اوقات دلم میگیره چون هم شهریامو با تمام بدیایی که در حق ما کردن دوست دارم
  خوش باشی خدافظ
  کاری داشتی قریبی نکن تخصص منم نپرس چون سکرته(لو میرم)

  http://www.homan_roshanai@yahoo.com

 9. یه چیزی یادم رفت هم شهری
  من اصلا شما رو نمی شناسم یعنی تقریبا خیلی از همشهریامو نمیشناسم از آخرین خداحافظی خیلی میگذره اگه خواستی یه عکس از خودت پلدختر یا هر چی حال کردی برام بفرست
  ولی یه همچین جایی واسه درد دل چندتا هم شهری کوچولو بد نی
  حداقل از حال همدیگه با خبر میشیم اگه مشکلی بود به هم کمک میکنیم باید همدیگه رو باور کنیم مگه نه

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.