اينترنت، عدالت و آزادي بيان را با خود به ارمغان مي آورد!

اين مطلب با موبايل منتشر شده است
امروزه اينترنت مي رود تا اعماق روستاهاي دورافتاده را فتح كند. نسل جوان درهمه جاي دنيا كمابيش با اينترنت آشناست. اين پديده باخود امكان ارتباطات آسان و بهره مندي از دنياي اطلاعات براي هممه رابطور نسبتاعادلانه فراهم ميكند و امكان شكوفايي استعدادهاي دور افتاده رافراهم ميكند وتبعيض و بيعدالتي درزمينه تبادل اطلاعات روز به روز كمرنگتر ميشود.    ازطرفي همه ميتوانند ازمنابع دانش بهره مند شوند و ازطرف ديگرهمه ميتوانند با امكان ارزان وآسان وبلاگ نويسي حرف خود رابزنند و ازحقوق خوددفاع كنند

Advertisements