نگاهي به تحقير فرهنگي قوم لر / «سايه شوم پيامك وبلوتوث بر فرهنگ لر سايه افكنده است»

 عباس دارایی/ز ديدگاه بسياري از كارشناسان وصاحب نظران اجتماعي مراد از توسعه وپيشرفت چيزي جز رشد منظم ومداوم كم وكيف اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي وسياسي يك ملت يا جامعه نيست بنابراين به جامعه ايي مي توان عنوان توسعه يافته اطلاق كرد كه درآن چهار بعد اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي وفرهنگي رشد وپيشرفت متعادل ومتناسب يابد…      

عباس دارایی/ز ديدگاه بسياري از كارشناسان وصاحب نظران اجتماعي مراد از توسعه وپيشرفت چيزي جز رشد منظم ومداوم كم وكيف اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي وسياسي يك ملت يا جامعه نيست بنابراين به جامعه ايي مي توان عنوان توسعه يافته اطلاق كرد كه درآن چهار بعد اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي وفرهنگي رشد وپيشرفت متعادل ومتناسب يابد.يكي از عمده ترين مسائل ومشكلات جوامع عقب مانده از لحاظ توسعه متوازن وهمه جانبه نظير لرستان اين است كه مردم وافكار عمومي تصور مي كنند كه مراد از توسعه فقط پيشرفت كمي اقتصادي است.واقعيت امر بيانگر اين است كه استان لرستان متاسفانه علير غم تمامي پتانسيلها همچنان در زمره مناطق توسعه نيافته ومحروم كشور قرار دارد.

نگاهي گذرا به پديده هاي آسيب زاي اجتماعي لرستان به خوبي مي تواند شاخصه هاي محروميتي اين استان را به ويژه در حوزه فرهنگي نشان دهد».پيامك» يا همان نام رايج» اس ام اس»وبلوتوث از جمله پديده هاي نوين ارتباطي هستند كه امروزه در حيطه زندگي تك تك افراد جامعه سيطره انداخته است.پيامك وبلوتوث به عنوان يكي از جالب ترين فناوريهاي متعلق به تلفنهاي همراه روز به روز در ميان اقشار جامعه گسترش بيشتري مي يابد وهمگاني تر مي شود .ترويج كليب ها وپيامك هايي با استهزاوتمسخر قوم لر وناهنجاريهاي اجتماعي جامعه لرستان از مهم ترين پيامدهاي عمومي اين رسانه هاي شنيداري وديداري نوين است كه بصورت گسترده در بين اجتماع نمود پيدا كرده است.البته نا گفته نماند آنچه اين اپيدمي وسرطان اجتماعي را پرخطر ونابهنجار معرفي مي دارد نه تنهافقط آثار سوء چنين رسانه هاي است   بلكه استمرار استفاده گسترده قوم لر ومردم لرستان از اين تكنولوژي مرگبار فرهنگي واشاعه وگسترش آن توسط خود ايشان است كه پيامدهاي منفي را براي  تحقير فرهنگها وباورها وآداب ورسوم لرها به ارمغان مي آورد.

بسياري از كساني كه  خواسته ويا ناخواسته بلوتوثها وپيامكهاي زشت وزننده در باب استهزا وتحقير قوم لر را ردوبدل مي كنند شايد هيچگاه به تاثير آنچناني كار خود در بعد تيشه زدن به ريشه باورداشتها وفرهنگ قوم خويش به شيوه ايي مبتدي وناشيانه واقف نباشند وفكر نمي كنند كه اين شيوه ارتباطي در نوع منفي خود كه به فرهنگ ورسوم وزندگي قوم لر به طرزي طنز آلود وتحقير آميز پرداخته تا چه حد مي تواند بر تصورات ورويكردهاي ديگراني كه خارج از قلمرو زباني وقومي ما هستند در نوع منفي موثر باشد.

رضا جودكي  نژادنويسنده و پژوهشگر مسائل لرستان در اين باره مي گويد:»اولين شرط لازم وكافي براي توسعه وپيشرفت وقرار گرفتن در مسير خوشبختي براي يك جامعه قومي هم پوشاني وهمگرايي در سايه يك اعتماد به نفس قومي مي باشد  كه اين امر توسط ستايش از خويشتن قومي وپاسداشت تبار وهويت بومي بدست مي آيد «.

محمد صادقي دانشجوي ارتباطات با اشاره به آثار سوء اين پيامك ها و بلوتوثها گفت:»بي جهت وناخواسته ،خودمان ابزار تمسخر ونكوهش خودمان را فراهم كرده ايم تا انگشت نماي همه اقوام شويم ونمي دانيم با اشاعه وگسترش اين شيوه رسانه ايي نوين اسباب زوال وتحقير قومي خويش را پديدار مي شويم.»

با نگاهي كلي به وضعيت كنوني قوم لر وجامعه لرستان وسلسله تحقيرهاي خودخواسته ويا نا خواسته نظير گسترش پيامكها وبلوتوثهاي رايج در مزمت قوم لر وآنجه در سريال تلويزيوني فاصله ها پيش آمد مي توان فهميد كه يكي از شاخص ترين مسئله آسيب زاي اجتماعي كه به نوعي زيربناي وضع كنوني جامعه است بي مسئوليتي وبي ساختاري  رسوخ كرده در كالبد لر ها ست كه پديده ها ايي چون در جازدگي فرهنگي وعافيت طلبي وتقدير گرايي را براي ما به ارمغان آورده است.امروزه در تحليل مباحث ومسايل جامعه لر خلاء وكمبود عنصر فرهنگ وتوسعه ساز در همه ابهاد زندگي اجتماعي ومحاوره ايي قابل مشاهده است .بنابراين شايد بتوان گفت يكي از مباحث ومسائل كنوني جامعه لر نبود چهار چوب والگوي نظري جامع وبهينه در جهت حفظ وباز توليد واشاعه وگسترش  فرهنگ غني قوم لر است كه سايه شوم تضادهاي فرهنگي وبحران هويت آنها را تهديد مي كند.

با پيشرفت روز افزون تكنولوژي، ارتباط بي سيم جايگزين روشهاي سابق ارتباطي شده است .پيامك وبلوتوث يكي از روشهاي ارتباطي بي سيم است كه به صورت خودكار عمل مي كند وخيلي ساده مي توان به وسيله آن به جابجايي ومبادله فرهنگي پرداخت كه خود مي تواند رويكردي موثر در جهت اشاعه مثبت وگسترش فرهنگي باشد .اما متاسفانه در حركتي معكوس پيامك هايي چون «لره ميره تهران ….لره سرش درد ميگره…..لره سوار هواپيما ميشه …».ودهها تحقير عمدي ويا غير عمدي  نظير تكه هاي صوتي وتصويري بلوتوثي فضاي موجود را به عرصه ايي امن براي تحقير وتمسخر وريشخند اقوام خصوصآ قوم لر تبديل كرده است.

احمد سيفي كارشناس علوم اجتماعي ميگويد:»هرروزه با سيستم پيامك تلفن همراه خو د پيامكهاي زيادي در باب تحقير وتمسخرلرها ردوبدل مي كنيم وبا استمرار وتداوم اين حركات زشت كه به عنوان يك تفريح به آن پرداخته ايم موجبات هتك حرمت وانزواي فرهنگي قوم لر را پديدار مي گرديم وبه جاي اينكه از ادامه اين

شيوه تلخ ونادرست جلوگيري كنيم متاسفانه روز به روز با دامن زدن به آين حركات، دامنه گسترش آنرا هرروز وسيعتر از ديروز كرده ايم كه به راحتي قابل برگشت نيست ونمي دانم چرا ما يك نوع هم پوشاني واتحاد را در صدور فرهنگ ناب وغني لر به ساير حوزه ها شاهدنيستيم .»

فرهنگ زير بنايي ترين وبديهي ترين اصل تداوم تمدن واسطوره هاست كه دكتر شريعتي در اين مورد معتقد است «تمدن پوسته خارجي است وفرهنگ هسته داخلي آن «بنابراين لزوم پيشرفت فرهنگ يك قوم اصلاح وبازنگري در ابعاد مختلف خصوصا شيوه پردازش به آن هويت است كه در گردباد بحران هويتها دست وپا مي زند.در اين باب گروهي با اتخاذ شيوه پذيرش اصل زمان انتظار براي برون رفت از اين گسست و انجماد وعقب ماندگي فرهنگي دل به اصلاح بر پايه انتظار بهبودي در گذر زمان سپرده اندو اعتقادشان اين است كه» همانطوري كه از نظر فيزيولوژيكي هر رشد غير طبيعي نتيجه غير طبيعي به دنبال دارد جامعه ما هم نمي تواند رشدي غيري طبيعي داشته باشد».اما واقعيت اين است كه پذيرش اصل زمان انتظار يعني به اميد جبر زمان زيستن ودر گرداب بحران هويت گرفتار شدن.

رضا جودكي نژاد در ادامه مي گويد:»وقتي كه ما از خلقت خود ناراضي هستيم وبه طرز بيمار گونه ايي هويت  خود را تحقير مي كنيم واين نار ضايتي وتمسخر را بوسيله وسايل تكنولوژي روز اشاعه مي دهيم  ،چگونه مي توانيم با يكديگر وحدت داشته وخاك زادبومي را براي آباداني اش دوست داشته باشيم.در واقع عامل محروميت واين همه مشكلات خود ما هستيم كه از هويت خود مي گريزيم آنهم از هويتي به مثابه قوم لر كه به حق يكي از اصيلترين اقوام ايراني بوده وبنا به شواهد تاريخي بازماندگان حقيقي قوم پارس هستند.»

حقيقت امر اين است كه پيدايش توسعه فرهنگي بدون زمينه سازي ساختاري مطلوب و بدون تغير وتحول در ساختار وبنيان روابط فردي واجتماعي ونظام انديشه ايي ونگرشي در بين قوم لر امكان پذير نيست.بنابراين توسعه تئوريك وكاغذي نه تنها نمي تواند نظام اجتماعي كنوني لررا كه ماهيتي ناموزون ونامطلوب دارد در جهت توسعه موزون ومطلوب قرار دهد بلكه ساختارهاي اجتماعي ودر نهايت نظام اجتماعي را ناموزون تر ووابسته تر به خرده فرهنگهاي مزاحمي كرده كه طرد شيوه تكلم با لهجه لري دربين سنين كودكي وبي تفاوتي در مقابل تهاجمهاي هويتي بخشي از آن بوده كه به فرجام   گسترش تحقير ها وتمسخرهاي قومي در قالبهاي نويني چون پيامك وبلوتوث در عصر جديد منجر شده است.

در گوشه كنار جامعه ما جوانان وهنر مندان علاقه مند به فيلمسازي و عكاسي وجود دارد كه با وجود پتانسيلهاي نهفته وذاتي با محدوديتهايي براي توليد وخلق آثار فاخر وبومي وقومي مواجه اند كه باتوجه متوليان فرهنگي ومسئولين ذيربط مي شود زمينه لازم را براي بازتوليد فرهنگي و توليد وگسترش باورها وفرهنگهاي بومي واصيل رادر جهت مقابله با اين سايه هاي شوم وتهديدكننده پديدار شد.

يك كارشناس اجتماعي با اعتقاد به اينكه تفاهم ويكرنگي در بين عقلاي قوم لر در برابر اين تهاجمات در پايين ترين سطح خود قرار داردگفت:»اگر بپذيريم كه حفاظت از كيان اجتماعي ،فرهنگي وسياسي وپاسداشت ارزشهاي بنيادين جامعه وظيفه تك تك افراد جامعه لر است در بين قوم لر چنين امري كه خود يكي از سر فصلهاي نيل به پيشرفت آن هم از نوع فرهنگي است با چنين شيوه ورويكردي حاكم نيست»

هر لرمي تواند با اطلاع رساني وآگاهي بخشي در جهت تا ثيرات منفي رسانه هاي مخرب در باب تحقير فرهنگها در جهت استفاده مطلوب وبهينه از شيوه درست وصحيح از پيامك وبلوتوث سفيري براي فرهنگ غني ووالاي قوم لرباشدوصداقت ونجابت ومهمان نوازي لرها رابراي ساير اقوام سيطره بخشد.

 

 1.»تمدن وفرهنگ وتزهاي مختلف در فلسفه تاريخ تمدنها –دكتر شريعتي ص18 انتشار

Advertisements

3 دیدگاه برای «نگاهي به تحقير فرهنگي قوم لر / «سايه شوم پيامك وبلوتوث بر فرهنگ لر سايه افكنده است»»

  1. پیشنهاد میکنم تمام مردم لرستان و نواحی بختیاری نشین وخارج از قوم گرائی(هر ایرانی مخالف با توهین به اقوام )به عنوان اعتراض با رنگ در پشت شیشه خودروهای خود این اعمال ضد قومی و ضد انسانی را در یک جمله کوتاه محکوم کنند شاید باعث بیداری فطرت خفته برخی هم وطنان و بزرگترها شوند .

  2. هر چند لرها علاوه بر اينكه صاحبان حقيقي خاك ايران بوده و هستند اما هيچگاه به مهمانان تاريخي خود جفايي روا نداشته اند اما اگر بنا بر اين باشد كه چه كسي صاحبخانه است بهتر است سري به پيشينه تاريخي خود بزنند و ببينند آيا سابقه قوم لر با 7000 سال تمدن در فلات ايران زمين بيشتر است يا آناني كه با اقوام مهاجم شمال و جنوب در كمتر از 1000 سال پاي بر اين حاك گذرده اند ؟!
    لرها با پيشينه تاريخي سترگ به بلندا و درازاي تاريخ ايران زمين با بنيانگذاري تمدنهايي چون عيلاميان و مادها و هخامنشيان و ساسانيان بزرگترين نظامهاي مدرن سياسي اقتصادي و اجتماعي را به نام خود ثبت نموده اند اما سئوال اين است كه چه بر سر عده اي از هم ميهنانمان آمده كه به ريشخند و ناسزا و توهين به زبان و گويش و فرهنگ ايراني لري توهين مينمايند ؟!
    پاسخ تنها يك گزينه است كه خودفروختگان و خودباختگان در برابر فرهنگ هاي ناكجاابادي به جان آئين و فرهنگ و تمدن و زبان اصيل ايراني افتاده تا با تحقير ارزشهاي باستاني ايراني كه هم اكنون زبان و فرهنگ لري يكي از مهمترين پايه هاي ميراث تمدنني ايراني به جا مانده از كهن بوم و بر ايران هستند زمينه را براي بسط نفوذ و گسترش فرهنگهاي بيگانه آماده تا رفته رفته با ايجاد تنفر از خود ايران و ايراني را در زير مهميز خود درآورند.
    بنابراين بر هر ايراني وطن دوست و آگاهي است كه بجاي تاييد يا همراهي و يا سكوت به مقابله با اين اقدامات ضد ملي برخاسته و در هر كجا از هويت فرهنگ و ميراث و آئين و زبان ايران و ايراني دفاع نمايد.

  3. قوم لر قومی نیست که با این خیالبافیها فراموش شود…درود بر لر و لرستانی

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.