جاي خالی 7000 شغل مستقيم در صنعت سنگ لرستان

مديرعامل خوشه صنعتي سنگ لرستان: لرستان ‌٥/٢ درصد سنگ جهان را توليد مي‌کند. سنگ بريهاي لرستان بين ‌٦ تا ‌٧ هزار فرصت شغلي ايجاد کرده‌اند. در حال حاضر ‌٤٥٠ واحد سنگبري يعني ‌١٠ درصد واحدهاي سنگبري کشور در استان وجود دارد، ادامه داد: ‌٤١٠ واحد فعال و ‌٤٠ واحد غيرفعال سنگبري در استان وجود دارند که ‌٨ ميليون متر مربع ظرفيت فعال سنگبري‌هاي استان است. آمار نشان مي‌دهد که جاي کار براي ايجاد ‌٦٧٠٠ شغل مستقيم از اين صنعت در لرستان دارد    

مديرعامل خوشه صنعتي سنگ لرستان گفت: سنگ بريهاي لرستان بين ‌٦ تا ‌٧ هزار فرصت شغلي ايجاد کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،منطقه لرستان، مهندس خواجوي در همايش تجليل از صادرکنندگان نمونه لرستان افزود: در حال حاضر ‌١٠٠ خوشه سنگ در کشور شناسايي شده است.

وي با بيان اين که در حال حاضر ‌٤٥٠ واحد سنگبري يعني ‌١٠ درصد واحدهاي سنگبري کشور در استان وجود دارد، ادامه داد: ‌٤١٠ واحد فعال و ‌٤٠ واحد غيرفعال سنگبري در استان وجود دارند که ‌٨ ميليون متر مربع ظرفيت فعال سنگبري‌هاي استان است.

خواجوي با بيان اين که ظرفيت رسمي کل سنگ‌بريهاي کشور ‌١٠٠ ميليون متر مربع است، تصريح کرد: اين در حاليست که ظرفيت سنگبريهاي لرستان بيش از ‌٨٠ ميليون متر مربع است.

مديرعامل توسعه خوشه صنعتي سنگ لرستان با اشاره به اين که ظرفيت فعال سنگبريهاي لرستان ‌٥٣ درصد است، گفت: تعداد سنگبريهاي کشور ‌٥ هزار واحد با اشتغالزايي ‌٥ هزار نفر است در حالي که بين ‌٦ تا ‌٧ هزار فرصت شغلي در سنگبريهاي لرستان نسبت به تعداد کشوري ايجاد شده است.

وي با تاکيد بر اين که ميزان سرمايه‌گذاري کنوني در صنعت سنگ ‌٤٠ تريليون ريال و گردش مالي به اين صنعت نيز ‌٥ تريليون است، افزود: در سال گذشته صادرات سنگ تزئيني لرستان ‌٢/٢ ميليون ريال دلار بوده است .

مديرعامل توسعه خوشه صنعتي سنگ لرستان اضافه کرد: صادرات سنگهاي تزئيني کار شده و خام کشور در سال ‌٨٦ ، ‌١٢٧ ميليون ريال دلار بوده که سهم لرستان کمتر از ‌٢ درصد بوده در حاليکه لرستان ‌٥/٢ درصد سنگ جهان را توليد مي‌کند و همين نسبت در صادرات به معناي رسيدن به صادرات ساليانه ‌٣٠ ميليون دلار بوده که معادل ‌٣٤ درصد صادرات غيرنفتي استان است.

وي ادامه داد: صادرات سنگ لرستان سال گذشته ‌٢ ميليون دلار حدود ‌٢٤/٢درصد صادرات استان بوده که توقع داريم به ‌٣٤ ميليون دلار برسيم .

مهندس خواجوي با اشاره به اينکه ايران جز اولين کشورهاي توليد سنگ در جهان است، گفت: اين آمار نشان مي‌دهد که جاي کار براي ايجاد ‌٦٧٠٠ شغل مستقيم از اين صنعت در لرستان دارد.

وي گفت: براي پر کردن فضاي خالي ‌٥٠ درصدي ، صنعت سنگ استان ، ‌٤ هزار و‌٧٠٠ فرصت شغلي ايجاد خواهد شد .

مديرعامل توسعه خوشه صنعتي سنگ لرستان اظهار كرد: اگر قرار است با شرکتهاي کوچک جهان رقابت کنيم نيازمند ‌١٥٠ ميليارد تومان سرمايه در گردش هستيم.

Advertisements