گزارش تصویری احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد اليگودرز

   

عکسهای سعید سروش از احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد اليگودرز در ادامه مطلب 

 

روستاي بزنويد در اليگودرز استان لرستان

روستاي بزنويد در اليگودرز استان لرستان

احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

يکي از کارگران هنگام کار جهت احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

 

نمايي از روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان
نمايي از روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان 

کارگران هنگام کار جهت احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

کارگران هنگام کار جهت احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

احداث بزرگترين پل خرپايي کشور در روستاي بزنويد از توابع اليگودرز استان لرستان

گزارش کامل تصویری را در خبرگزاری فارس ببینید:
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8909050898