کاهش 67 درصدی بارندگی در لرستان/ افت سطح آب زیرزمینی

  متوسط بارش استان از مهر تا پایان آذر ماه سال آبی جاری معادل 81.30 میلیمتر گزارش شده است. این آمار نشان می دهد که میزان بارندگیها در لرستان نسبت به دوره مشابه سال قبل 67.34 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 48.48 درصد کاهش داشته است.  حداکثر بارندگی های لرستان را مربوط به ایستگاه کشور به میزان 125 میلی متر است. حداقل بارندگی مربوط به کوهدشت به میزان 45.5 میلی متر است.   

مظفر زیودار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد وضعیت منابع آب استان لرستان تا آذر ماه سال آبی را تشریح کرد و بیان داشت: متوسط بارش استان از مهر تا پایان آذر ماه سال آبی جاری معادل 81.30 میلیمتر گزارش شده است.

وی تصریح کرد: این آمار نشان می دهد که میزان بارندگیها در لرستان نسبت به دوره مشابه سال قبل 67.34 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 48.48 درصد کاهش داشته است.

کوهدشت، همچنان کم باران ترین شهر لرستان

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان خاطر نشان کرد: حداقل بارندگی در ایستگاه های هواشناسی استان در فاصله زمانی مهر ماه تا پایان آذر ماه به ترتیب مربوط به کوهدشت به میزان 45.5 میلی متر است.

زیودار ادامه داد: این میزان بارندگی در کوهدشت در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 204 میلی متر بوده 78 درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری که 132.75 میلی متر بوده 66 درصد کاهش یافته است.

کاهش 68 درصدی بارش در پرباران ترین ایستگاه لرستان

وی حداکثر بارندگی های لرستان را مربوط به ایستگاه کشور به میزان 125 میلی متر دانست و بیان داشت: این در حالیست که بارندگی در این ایستگاه پرباران نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 388 میلی متر بوده 68 درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری که 286.90 میلی متر بوده 56 درصد کاهش یافته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان بیان داشت: متوسط بارش استان در آذر ماه سال جاری 57 میلی متر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 24 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 37.22 درصد کاهش را نشان می دهد.

کاهش 67 درصدی آب گذری از رودخانه کشکان

زیودار یادآور شد: در آذر ماه ایستگاه ازنا با 23.5 میلی متر، کمترین و ایستگاه کشور با 88.5 میلی متر بیشترین مقدار بارش را در سطح استان داشته اند.

وی به وضعیت رودخانه های استان اشاره کرد و بیان داشت: آمار آب گذری رود خانه کشکان از محل ایستگاه پلدختر به عنوان یکی از سر شاخه های کرخه نشان دهنده این است که حجم رواناب در آذر ماه سال آبی جاری این ایستگاه 36.05 میلیون متر مکعب بوده است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان ادامه داد: این میزان آب گذری از این رودخانه نسبت به آذر ماه سال آبی گذشته که 55.86 میلیون متر مکعب بوده 35.45 درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری که 110.58 میلیون متر مکعب بوده 67.40 درصد کاهش یافته است.

افت سطح آب زیرزمینی در دشت های لرستان

زیودار همچنین به وضعیت آبهای زیرزمینی استان در پی کاهش بارندگیها اشاره کرد و گفت: روند هیدروگراف های معرف دشت نشان می دهد که افزایش سطح آب زیرزمینی در آبخوان ها در محدوده بیلان در آذر ماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین 0.02 تا 0.62 متر بوده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان ها در محدوده بیلان در آذر ماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بین 0.24 تا 2.04 متر بوده است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان خاطر نشان کرد: بیشترین افزایش و کاهش سطح آب زیرزمینی به ترتیب مربوط به دشت های نورآباد و کوهدشت است.

Advertisements