هر خانواده روستاي دره دنگ لرستان در سال 200 درخت بلوط قطع ميكنند

روستاي دره دنگ در يك منطقه كوهستاني سردسير بين دورود و اليگودرز نزديك درياچه گهر و دره نگاه واقع شده. طبيعت منطقه زيباست و جنگلهاي انبوه كوهها و دره ها را پوشانده است، يكي از اهالي اين روستا در گفتگو با لرنا با اشاره به مشكل سوخت بخصوص پس از اجراي طرح يارانه ها و گران شدن سوخت گفت: هر خانوار در روستاي دره دنگ هر سال حدود 200 درخت بلوط را براي تامين سوخت قطع مي كند، برخي هم در كار تجارت زغال هستند، چوپانها هم براي راحتي خودشان هميشه اره همراه دارند با برگ قطع درختان و با برگ بلوط گله را سير ميكنند.