با انتقال آب از اليگودرز لرستان، قيمت زمين و مسكن در قم دوبرابر شد

در حاليكه هنوز پروژه قمرود افتتاح نشده، بازار مسكن و ساخت و ساز در قم رونق گرفته است و سرمايه گذاران به بخش مسكن روي آورده اند. بگفته يك مشاور املاك باوجود ركود بازار مسكن در سراسركشور، در قم جاييكه مثلا پارسال قيمت زمين متري دويست هزارتومان بوده الان دم از چهارصدهزار ميزنند با انتقال آب از لرستان، قيمت ملك هرخانوار قمي دوبرابر شده و دهها ميليون تومان سودبرده است اما مردم لرستان نه تنها از اين پروژه ملي سودي نبرده اند، بلكه جاذبه هاي طبيعي گردشگري منطقه خود را نيز از دست داده اند و حقابه هم دريافت نكرده اند

Advertisements