سال آينده كارخانه سيمان دورود بجاي شهرداري، گهر را بر عهده بگ يرد

تيم فوتبال گهر دورود با مشكلات مالي شديدي مواجه است و بعيد است شهرداري بتواند سال آينده هم مسئوليت گهر را پذيرا شود اما كارخانه سيمان دورود ميتواند و اخلاقا مسئوليت دارد در قبال خساراتي كه در پنجاه سال گذشته از لحاظ آلودگي محيط زيست براي مردم دورود داشته است، اينك كه اين فرصت تاريخي براي و پيشرفت دورود فراهم شده، به ياري تيم بشتابد وهمچون شهرداري يك سال تيم را برعهده بگيرد. درآمدشهرداري از كارخانه كمتر است و اگرهمت كنند حال كه ورزشگاه دورود هم ساخته شده، كار انشالله شدني است. در آنصورت ميشود گهر سيمان دورود

Advertisements