اندر حكايت جاده بروجرد – اراك كه هنوز دوبانده است

جاده اراك بروجرد بخشي از مسير سراسري و فوق العاده مهم تهران-جنوب است. درحاليكه تمام مسير از تهران تا خوزستان يا آزادراه است و يا بزرگراه، حدود 70 كيلومتر از مسير اراك – بروجرد هنوز دوطرفه است و با وجود تردد زياد و خسارات جاني و مالي فراوان همانند جاده هاي قديمي است و ماشينهاي سنگين و سبك دركنار هم بطور خطرناكي عبور ميكنند و از پرتصادف ترين محورهاي مواصلاتي كشور محسوب ميشود. بيشتر مسير دوبانده در استان لرستان واقع است وضروري است نمايندگان و مسئولان استانهاي لرستان، مركزي و همچنين خوزستان موضوع را پيگيري كنند

Advertisements