آقاي هدايتي! ما گهر ليگ يك و دو را به استيل آذين ليگ برتر ترجيح مي دهيم. نام گهر را عوض نكن

سالهاست كه نام گهر ورد زبان جوانان اين منطقه است، اين نام در روياها و فرهنگ و ورزش ما جا گرفته است. با كلمه گهر شعار ساخته ايم و بر در و ديوار و بر گهر نوشته ايم و با عشق گهر زندگي كرده ايم. حال چگونه كلمه استيل آذين را كه هيچ ريشه اي در فرهنگ و تاريخ و جغرافياي ما ندارد جايگزين گهر كنيم كه به آن عشق مي ورزيم. آقاي هدايتي شما خودتان را جاي ما بگذاريد. ما گهر كه در ليگ يك و دو باشد رابه استيل آذين ليگ برتري ترجيح مي دهيم

Advertisements