حسين كمالي فرزند لرستان كانديداي رياست جمهور مي شود

خانه کارگر و حزب اسلامى کار در خصوص انتخابات رياست جمهورى به جمع بندى رسيدند و کانديداى خود را معرفى کردند: حسين کمالى. كمالي متولد استان لرستان شهرستان دورود است و مدت 16سال در دولت هاى سازندگى و اصلاحات وزير كار بوده است. اما آيا اين فرزند لرستان تاكنون براي زادگاه خود قدمي برداشته است. آيا براي مسائل عمده لرستان از جمله بيكاري طرح و برنامه اي هم دارد؟ همانند بيشتر مردم هنوز حسين كمالي را نميشناسيم ونميدانيم چه برنامه هايي دارد، اما بعنوان همشهري او حضورش درصحنه انتخابات رياست جمهوري را به فال نيك ميگيريم