بخش خصوصي، پيشقراول توسعه لرستان در سفر روحانی به لرستان

پنجمين سفر کاروان تدبير و اميد به استان لرستان رقم ‌خورد، استاني که در 8 سال گذشته رتبه نخست بيکاري را در کشور به خود اختصاص داده بود. به همين دليل رويکرد اصلي اين سفر، بر تلاش براي حل مشکل اشتغال استوار است. جلسه‌اي نيز با حضور رئيس جمهوري و 420 سرمايه‌گذار برگزار شد. افراد حاضر در اين نشست، مديران عامل هولدينگ‌هاي اقتصادي، مديران عامل بانک‌ها، لرستاني‌هاي مقيم خارج از استان مانند تهران و شهرهاي بزرگ و برخي نيز سرمايه‌گذاران لرستاني مقيم خارج از کشور بودند.

پنجمين سفر کاروان تدبير و اميد به استان لرستان رقم ‌خورد، استاني که در 8 سال گذشته رتبه نخست بيکاري را در کشور به خود اختصاص داده بود. به همين دليل رويکرد اصلي اين سفر، بر تلاش براي حل مشکل اشتغال استوار است. پيش از اين نيز دولت براي حل اين مشکل، کارهاي مثبتي انجام داده است، چنان که علاوه بر افزايش سه برابري اعتبارات عمراني استان، اعتبارات شرکت‌هاي دولتي استان نيز افزايش يافته است.
رونق صنايع نيمه تعطيل و واحدهايي که مشکل سرمايه در گردش دارند، از ديگر موضوع‌هايي است که براي آن برنامه ويژه‌اي وجود دارد. در همين راستا 1500 ميليارد تومان براي تأمين سرمايه در گردش اين واحدها از بانک‌ها تأمين اعتبار شده است که باعث جان گرفتن طرح‌هاي مرتبط خواهد شد. تخصيص اعتبارات عمراني از موضوع‌هاي مورد توجه در اين سفر خواهد بود و درعين حال تلاش مي‌شود براي توسعه زيرساخت‌ها، راه‌ها و فرودگاه‌ها نيز برنامه‌هاي مناسبي تدوين شود. کشاورزي يکي از محورهاي توسعه لرستان است که در اين باره تلاش داريم کشاورزي استان را از حالت سنتي – معيشتي به صنعتي – اقتصادي تبديل کنيم. مکانيزه کردن 2 هزار کيلومتر کانال و انهار موجود براي افزايش بهره‌وري آب از 30 به 60 درصد، يکي از برنامه‌هاي اصلي دولت است که با بهره‌برداري اصولي‌تر از منابع آبي، مي‌توانيم بخش زيادي از اراضي ديم را به آبي تبديل کنيم.
از سوي ديگر، نه تنها در استان، بلکه در کشور، توسعه از مسير بخش خصوصي تحقق مي‌يابد، همچنان که در ساير کشورها نيز همين رويکرد دنبال شده است. به همين دليل در سفرهاي استاني دولت، بيش از آن‌که وعده‌هايي خارج از عرف به مردم داده شود، زمينه براي حضور سرمايه‌گذاران در استان‌ها فراهم مي‌شود.
در تبيين ضرورت اين رويکرد در لرستان، بايد به اين نکته اشاره کرد که اعتبارات عمراني استان در سال‌جاري 280 ميليارد تومان است. اما در 7 ماهي که از دوران مسئوليت من مي‌گذرد، 2700 ميليارد تومان طرح عمراني و اقتصادي از سوي بخش خصوصي در استان آغاز شده است. مقايسه اين رقم‌ها نشان مي‌دهد که بايد نقش بخش خصوصي را در توسعه جدي گرفت و به آن اهتمام داشت. در همين زمينه، هفته گذشته با حضور دکتر محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس جمهوري، جلسه‌اي با حضور 70 هولدينگ اقتصادي فعال در استان برگزار شد. جلسه‌اي نيز با حضور رئيس جمهوري و 420 سرمايه‌گذار برگزار شد. افراد حاضر در اين نشست، مديران عامل هولدينگ‌هاي اقتصادي، مديران عامل بانک‌ها، لرستاني‌هاي مقيم خارج از استان مانند تهران و شهرهاي بزرگ و برخي نيز سرمايه‌گذاران لرستاني مقيم خارج از کشور بودند. ما نه تنها چنين جلسه و رويکردي را به فال نيک مي‌گيريم، بلکه اميدواريم اين امر به افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و گسترش فعاليت بخش خصوصي، رونق توليد و رفع معضل بيکاري در استان منجر شود.
نويسنده: هوشنگ بازوند

Advertisements