تصویری از منطقه دره اناران، روستاهای ایروه و ده نسار سپیددشت منطقه پاپی لرستان