اتابكان لر كوچك طولاني ترين حكومت ايراني

 اتابكان لر كوچك طولاني ترين حكومت ايراني است كه نزديك به 600 سال بر لرستان كنوني ايلام و مناطق لرنشين هم جوار حكومت كرد. در دوران اتابكان غالبا اين منطقه از آبادترين و قدرتمند ترين مناطق ايران محسوب مي شد. حكومت اتابكان لر كوچك در دوران خوارزمشاهيان، تيموريان، صفويان، زنديه و قاجار ادامه داشت و در تمام اين دوران حكومت محلي اتابكان لر كوچك علي رغم تبعيت از حكومت مركزي براي اين منطقه حكمراني مي كرد به خواندن ادامه دهید «اتابكان لر كوچك طولاني ترين حكومت ايراني»

تازيانه توسعه رضاخاني بر پشت عشاير « لر »

اميد گوهري
تنها حكومتي كه طي هزاره‌هاي اخير، نه تنها منشاء عشايري نداشت، بلكه به شدت در جهت ضديت با آن حركت مي كرد، حكومت ‎ پهلوي بود. پژوهشگران علتهاي متعددي براي اين امر برشمرده‌اند.. از جمله اينكه انگليسي‌ها، با گماردن فردي غير عشايري به عنوان شاه ايران، پيش‌بيني روزي را كرده بودند كه وقتي او را از اسب قدرت به زير كشيدند، وابستگي قومي و عشيره‌اي در كشور موجب درد سر نشود.
حكومت پهلوي، تمام ايلات ايران را هم به دلايل سياسي و هم به خاطر آن تصوري كه قدرت مسلط از فرهنگ غربي و مفهوم «پيشرفت» داشت، مجبور به اسكان در ييلاق يا قشلاق كرد و ارتش را براي اجراي اين طرح و ممانعت از كوچ عشاير، در ايل راهها مستقر نمود به خواندن ادامه دهید «تازيانه توسعه رضاخاني بر پشت عشاير « لر »»